L’Administració pública catalana del futur: digital, pionera i transformadora – Jordi Puigneró i Ferrer

foto_3359540 (1)

Deixeu-me en primer lloc saludar-vos com a nou conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Un departament nou, que sota l’impuls del M.H president Quim Torra, vol situar Catalunya i les seves institucions als capdavant del lideratge de la revolució digital que estem vivint.

La Generalitat de Catalunya és l’administració pública de referència per als catalans i les catalanes i el nivell d’autoexigència dels seus treballadors i treballadores ha estat sempre altíssim. Tenim uns professionals altament qualificats que treballen en benefici de l’interès públic i que ho fan cercant l’excel·lència.

Ha estat així al llarg de la seva història. Aquesta vocació de servei públic s’ha evidenciat encara més en aquesta llargs mesos d’intervenció per part de l’Estat i d’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. El col·lectiu dels servidors i servidores públics heu estat un dels col·lectius que més heu patit els efectes de la intervenció de l’Estat Espanyol i, malgrat les dificultats, heu continuat exercint les vostres responsabilitats amb enorme professionalitat i excel·lència. Vagi, doncs, per endavant el meu agraïment i reconeixement.

Tenim una administració potent i un personal molt preparat al capdavant de les nostres institucions. Ara bé, ens cal una actualització per adaptar-nos a les noves realitats i reptes que imposa la revolució digital en què ens trobem immersos.

Encetem, doncs, una nova etapa. Posem rumb cap a l’administració pública catalana del futur.Read More »

La contractació pública de la Generalitat l’any 2017: Estat de la qüestió – Mercè Corretja

Com cada any des del 2011, fem públic el primer Informe sobre l’activitat contractual de l’Administració de la  Generalitat i del seu sector públic de l’any 2017. L’Informe s’inscriu en el Pla de Treball de Transparència, Informació i Avaluació de la Contractació Pública i forma part de les polítiques de transparència i govern obert impulsades pel Govern de la Generalitat.

D’acord amb les dades del Registre Públic de Contractes de la Generalitat,[1] el volum total de la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic, incloses les universitats públiques, l’any 2017 ha estat de 3.794 milions d’euros, dels quals 1.420 milions corresponen a noves adjudicacions. La resta són pròrrogues, modificacions i anualitats de contractes pluriennals. L’informe també inclou dades sobre contractació menor.

En total, respecte del 2016,[2] l’import de la contractació pública s’ha incrementat en un 5,1%.  Ara bé, la distribució ha estat força diferent, ja que l’import de les adjudicacions ha disminuït un 11,2%, mentre que s’han incrementat les anualitats (un 13,2%) i les pròrrogues (un 21%). Read More »

#eapcOpenLab: Més enllà de la competitivitat i la reputació, la Responsabilitat Social al centre de l’estratègia – Juliana Vilert

El sector públic empresarial és aquell instrument de que es dota una societat per a poder prestar o organitzar la prestació dels serveis públics essencials amb uns criteris de gestió que poc s’haurien d’allunyar dels propis de qualsevol empresa de caràcter privat, com ho són per exemple la rendibilitat i l’eficiència.

Dit això, cal tenir present però que aquesta gestió ha de fer-se, amb caràcter imperatiu, en un marc de governança ètica i socialment responsable que tingui com a visió essencial l’interès general.

Orientar la presa de decisions de les empreses a l’interès general, no significa res més, però tampoc res menys, que no perdre de vista que aquestes decisions han de posar l’interès de la ciutadania al centre. Ha de ser una gestió que, amb una visió proactiva i un enfocament empresarial busqui la creació de valor públic.

La cerca de valor públic és l’equivalent a la cerca del benefici econòmic en el context privat. La gestió pública empresarial ha de cercar l’augment del valor d’interès general en un enfoc integral d’allò que és valuós per una societat. I a més hem de ser capaços de demostrar-ho en termes de resultats i impactes: del servei públic que tenim encomanat, d’altres impactes socials i en el manteniment de la confiança i la reputació de la ciutadania en les nostres empreses.Read More »

L’arxiu electrònic únic. Un repte per a les administracions públiques

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques va articular una nova manera de regular l’actuació de les administracions públiques, amb una especial referència a la tramitació electrònica.

Tanmateix, el desenvolupament d’aquesta llei ha plantejat alguns dubtes en la seva aplicació pràctica i és per aquest motiu que cal establir criteris que ajudin a interpretar determinats aspectes per fer-hi front.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en el seu article 17 un seguit de punts a destacar:

En primer lloc, cada Administració ha de mantenir un arxiu electrònic únic dels documents electrònics que corresponguin a procediments finalitzats, en els termes que estableixi la normativa reguladora aplicable.Read More »

L’experiència de l’EAPC en el pla pilot d’avaluació de l’acompliment de l’empleat

L’any 2017, la Direcció General de la Funció Pública va posar en marxa un pla pilot per testar un model d’avaluació de l’acompliment de l’empleat.

L’EAPC va considerar que la participació en aquest pla pilot era una gran oportunitat per introduir la cultura del treball per objectius i l’avaluació de l’acompliment de l’empleat. A més, la participació al pilot feia possible que l’EAPC incidís en la determinació del model d’avaluació de l’empleat per a tota la Generalitat.

Així, juntament amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya i la Intervenció General, es va posar en marxa el pla pilot durant el segon semestre de 2017, que va arrencar amb l’aprovació de d’un Acord de Govern que el regulava.Read More »