La compra pública d’innovació com a instrument de millora dels serveis públics i de foment de la innovació – Albert Castellanos

Banner_Compra_publica_Innovadora_735x176_tcm176-207418El passat 28 de juny, el Govern va aprovar el Pla Nacional de Compra Pública d’Innovació (CPI), que respon bàsicament a dos objectius: en primer lloc, millorar els serveis públics, i fer-los més eficients, mitjançant l’adopció de solucions innovadores per part de l’Administració Pública. I, en segon lloc, induir l’ús de la CPI com a instrument de foment de l’R+D+I a les empreses, especialment de les pimes.

Europa reconeix des de fa anys la rellevància del mercat de la contractació pública, amb un pes al voltant del 17 per cent del PIB de la Unió Europea,  per impulsar la innovació. En aquesta línia, la Directiva de la Unió Europea del 2014 sobre contractació pública estableix que els poders públics han de fer la millor utilització estratègica possible de la contractació pública per fomentar la innovació com a motor de creixement econòmic i de millora de l’eficiència i la qualitat dels serveis públics. A Catalunya, la compra pública dels Departaments de la Generalitat  i del seu sector públic l’any 2015 va ser de 2.529,11 MEUR segons les dades del Registre Públic de Contractes de la Generalitat.

L’aprovació d’aquest pla és un pas endavant important en dos sentits. Com a mostra del compromís del Govern, estableix que tots els departaments de la Generalitat i les entitats del seu sector públic hauran de dissenyar, a partir de l’any 2017, un percentatge de les seves contractacions com a compra pública d’innovació. Aquest percentatge, calculat sobre l’import de les contractacions de l’any anterior, serà del 0,5 per cent el 2017 i de l’1 per cent a partir del 2018. Aquest percentatge s’entén com un compromís de mínims que s’espera anar revisant a l’alça a mesura que es generalitzi aquesta modalitat de compra. Per fer-ho possible, preveu un pla de formació integral per als compradors públics i gestors de la contractació de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com  mecanismes d’acompanyament i assessorament tècnic per a la preparació i l’execució dels projectes de compra pública d’innovació.

Així mateix, en el marc de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i d’aquest Pla, la Generalitat impulsa el programa de compra pública d’innovació, dotat amb un pressupost de 50 MEUR del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

L’objectiu d’aquest programa és fer que l’Administració pública sigui un agent actiu del sistema d’innovació català. Mitjançant una planificació estratègica i intel·ligent de les compres en diàleg amb les empreses i els usuaris per desenvolupar, de manera col·laborativa, solucions als reptes més importants als quals han de fer front els serveis públics, especialment en els àmbit social i de la salut, també en el del medi ambient. En definitiva, invertir temps i recursos en una contractació pública en clau estratègica, en comptes de limitar-nos al que fem massa sovint: cobrir urgències al curt termini.

El Programa de CPI de la RIS3CAT preveu el cofinançament amb FEDER de projectes pilot demostradors i innovadors que compleixin certs requisits:

  1. Que tinguin un impacte mesurable i rellevant en la millora de l’eficàcia i l’eficiència de la despesa pública de les administracions públiques catalanes i en la millora dels serveis públics,
  2. una escalabilitat a altres administracions públiques de Catalunya o altres territoris,
  3. un impacte mesurable i rellevant en la millora de la competitivitat i la capacitat innovadora de les pimes de Catalunya i
  4. que tinguin en compte tot el cicle de vida del producte o servei.

El Programa prioritza els projectes que donen resposta a les necessitats sanitàries i socials i els projectes que contribueixen a la transició cap a l’economia circular. En aquest marc, els objectius de treball que ens hem marcat des de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació per al 2016 són tres:

  • Treballar conjuntament amb el Departament de Salut per publicar durant el segon semestre del 2016 una convocatòria d’ajuts per a projectes de compra pública d’innovació en l’àmbit de la salut.
  • Impulsar, conjuntament amb el Departament de Territori i Sostenibilitat projectes pilot que contribueixin a l’economia circular. Un àmbit en el qual s’estan detectant moltes oportunitats és el de la gestió dels residus.
  • Impulsar, conjuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família, un projecte pilot emblemàtic per a l’àmbit dels serveis socials.

En definitiva, el proper any, en el marc de l’estratègia d’innovació RIS3CAT, volem començar a situar el Govern com un agent actiu i la CPI com l’eina que ens ho ha de permetre. Quina millor manera d’impulsar la innovació podríem trobar que predicar amb l’exemple?

Albert Castellanos Maduell
Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Una resposta a “La compra pública d’innovació com a instrument de millora dels serveis públics i de foment de la innovació – Albert Castellanos

Leave a Reply