Cal formació en igualtat a les administracions públiques? – Teresa M. Pitarch i Albós

La llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, encarrega a l’Administració de la Generalitat impulsar la regulació i el sistema de capacitació i formació dels professionals d’igualtat de gènere i garantir-ne la seva presencia. En aquest sentit, els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms, les societats i els organismes públics que en depenen, han d’establir en els seus decrets organitzatius l’òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l’avaluació de les seves polítiques.

En conseqüència, i amb l’objectiu d’augmentar les accions encaminades a aconseguir la plena igualtat entre dones i homes en el conjunt de la societat catalana, en tots els àmbits i en tots els sectors, és necessari garantir la formació del personal dels departaments en matèria d’igualtat efectiva entre dones i homes.

Amb aquesta finalitat, l’Institut Català de les Dones (ICD), ha elaborat un Pla de Formació Integral per a treballadors públics ja que considerem que cal millorar les competències del personal del sector públic i de tots els agents implicats per tal d’obtenir millors resultats en el desenvolupament de les tasques encomanades. I també, perquè representa una estratègia de l’organització per atendre, no només les demandes dels propis professionals, sinó també les demandes d’una societat canviant.

Perquè un Pla de Formació assoleixi les seves finalitats cal reconèixer la necessitat de la formació específica, inventariar la formació que s’està desenvolupant en aquell moment i, per últim, detectar les necessitats.

La metodologia del Pla de Formació Integral haurà de vertebrar-se en tres pilars fonamentals: l’anàlisi i detecció de les necessitats formatives, elaboració d’un programa específic i l’avaluació i informació dels resultats. La metodologia serà fonamentalment pràctica i prioritzarà la simulació de l’entorn real de treball per afavorir la transferència.

Aquest Pla neix amb la clara intenció de convertir-se en un instrument que generi espais de reflexió, d’innovació, el qual permeti que les persones formades incorporin millores en els seus llocs de treball.

En definitiva, un Pla de Formació Integral perquè la igualtat de dones i homes és un valor fonamental del nostre país.

Teresa M. Pitarch i Albós
Presidenta de l’Institut Català de les Dones

Deixa un comentari