Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu de la Generalitat de Catalunya. Primer premi de Polítiques sectorials i serveis finalistes de la 3a edició dels Premis Alfons Ortuño – Agustí París i Roig

El Sistema d’Informació Geogràfica Corporatiu de la Generalitat és una plataforma per compartir i publicar capes d’informació geogràfica generades pels diferents organismes de la Generalitat. És un sistema d’informació transversal que permet visualitzar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic mapa, amb informació actualitzada i oficial.  El Departament de Territori i Sostenibilitat és el promotor d’aquesta plataforma d’àmbit de tota la Generalitat.

Les reestructuracions de departaments solen portar inherents problemes tecnològics i d’interoperabilitat d’informació. Això va succeir al Departament de Territori i Sostenibilitat amb la reestructuració de departaments de la Generalitat aprovada pel Decret 200/2010 de 27 de desembre, quan es va constituir amb la unió del Departament de Política Territorial i Obres Públiques amb part del Departament de Medi Ambient i Habitatge. El nou Departament es va trobar amb dos sistemes d’informació geogràfica (SIG) tecnològicament diferents que provocaven problemes d’accessibilitat a la informació, perquè continuaven funcionant com a sistemes separats.

Aquesta situació es podia extrapolar a tota la Generalitat. No existia un repositori comú amb les dades geogràfiques dels diferents àmbits de la Generalitat, tot i que era una necessitat recurrent l’intercanvi d’aquestes dades entre els organismes i existien multitud d’eines web de publicació sense cap criteri unificat. Per aquest motiu, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (òrgan responsable de les TIC de la Generalitat), quan va licitar el projecte de la nova plataforma SIG per resoldre les necessitats funcionals del Departament de Territori i Sostenibilitat, va decidir donar-li un enfocament més ampli i que esdevingués una solució corporativa per a tot a l’àmbit de la Generalitat. Es va plantejar una arquitectura que fos fàcilment escalable, que es pogués anar ampliant a mesura que s’anessin sumant nous organismes a la plataforma.

En el SIG Corporatiu les capes d’informació geogràfica tenen diferents nivells de privadesa/visibilitat i són actualitzades directament per les unitats responsables des d’una eina d’administració web que permet la gestió distribuïda. El manteniment de la informació implica corresponsabilitat per part de tots els organismes participants. Actualment ja hi ha carregades unes 600 capes de diferents organismes i de temàtiques diverses: infraestructures de transports, habitatge, espais naturals, residus, fauna, flora, telecomunicacions, agricultura, patrimoni cultural, ordenació del sòl, etc.

La informació del SIG Corporatiu es pot consultar a nivell  intranet des d’un  portal de mapes web, mitjançant visors oberts a Internet o accedint als serveis web OGC que es publiquen directament des de la mateixa plataforma. Tots els visors de la plataforma parteixen del mateix codi, cosa que en facilita el manteniment i en redueix el cost. Els visors oberts a Internet permeten mostrar a la ciutadania aquella informació geogràfica de la plataforma que té definida una visibilitat pública. Actualment existeixen una quinzena  de visors específics que mostren dades d’una temàtica concreta i un visor genèric que disposa en el seu catàleg de dades territorials de temàtiques diverses, l’Hipermapa (http://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html).

Aquesta plataforma facilita moltíssim l’accés a la informació geogràfica. Des de visors web, tant el personal de l’Administració com els ciutadans poden visualitzar i consultar la informació geogràfica que necessitin sense haver de ser experts en eines de SIG.

Finalment volia acabar destacant alguns dels avantatges del SIG Corporatiu: potencia i facilita la transparència de la informació geogràfica generada pels organismes de la Generalitat; permet una publicació unificada; proveeix  serveis web estàndard OGC; comporta una reducció de costos a l’hora de publicar nova informació; està basat majoritàriament en programari lliure; el resultat de les inversions en noves funcionalitats que realitza un departament les aprofiten tots els altres;  les metadades de les dades geogràfiques compleixen l’estàndard ISO, i la informació s’estructura temàticament per independitzar-la de possibles reestructuracions departamentals.

 

Agustí París i Roig
Director de Serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya

 

Deixa un comentari