Com encarem les administracions públiques catalanes el repte de la contractació electrònica? – Mercè Corretja Torrens 

El proper 9 de març entrarà en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (LCSP) que transposa les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE, sobre contractació pública. La Llei té caràcter bàsic i, per tant, és d’aplicació a totes les administracions públiques.  Una de les principals novetats que introdueix és l’obligatorietat de les comunicacions electròniques en els procediments de contractació pública.

En aquest sentit, la disposició addicional 16a. de la Llei estableix els requisits que hauran de complir els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments contractuals, assenyalant, a grans trets, que no han de ser discriminatoris, han d’estar disponibles amb caràcter general i ser d’àmplia implantació, han de ser compatibles i s’ha d’evitar que l’ús d’aquests mitjans pugui restringir l’accés dels operadors econòmics al procediment de contractació.

En relació, en concret, als sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi d’informació i emmagatzematge d’informació, s’ha de garantir la integritat de les dades de forma raonable i, pel que fa a les aplicacions per a les comunicacions i notificacions, s’ha de poder acreditar la data i hora de l’enviament o posada a disposició, la de la recepció o accés per l’interessat, la integritat del seu contingut i la identitat del remitent.  La disposició addicional 17a. especifica amb més detall els requisits exigibles a les eines i dispositius de recepció electrònica de documents.

Des de fa temps, les administracions catalanes som conscients que la contractació electrònica és una eina molt important per garantir el principi de transparència però també és una eina al servei de l’eficiència i de la simplificació. Per això ens estem preparant per al repte que suposa la contractació íntegrament electrònica i, per tant, en els últims dos anys s’està invertint i s’estan desenvolupant projectes i solucions que compleixen els requisits legals i que garanteixen el compliment de la legislació vigent en matèria de contractació electrònica.

El sistema corporatiu de contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya consta de tres instruments que totes les administracions públiques catalanes tenen a la seva disposició: e-Licita (que inclou la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, el sobre digital i la subhasta), el Registre Públic de Contractes-AC (d’accés públic i sindicat amb el Registre estatal) i el Registre d’empreses licitadores (RELIC). A més a més el frontal està connectat amb el Portal de la Transparència per donar compliment a la Llei catalana 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. En aquest sentit, bé a través del Portal de Transparència o bé directament mitjançant el Registre Públic de Contractes es pot accedir a tota la informació contractual de la Generalitat i del seu sector públic corresponent als darrers 5 anys, així com també a la informació contractual del món local.

L’any 2008 es va iniciar la implantació d’un gestor electrònic d’expedients de contractació corporatiu per a tots els departaments de la Generalitat i per als organismes públics que complien determinats requisits (el GEEC). En l’actualitat hi ha 22 ens i organismes públics connectats. L’any 2016 es va iniciar la implantació d’un tramitador simplificat (el TEEC) en el sector públic de la Generalitat. L’any 2017 ha finalitzat aquesta implantació amb 92 entitats, 7 de les quals són de l’àmbit local. En l’actualitat s’estan realitzant diferents millores i actualitzacions per tal de fer-la més usable i facilitar la tramitació.

L’any 2017 a més a més, s’ha assumit el repte de desenvolupar una solució de sobre digital que compleixi els requisits legals, és a dir, que garanteixi la confidencialitat de la proposició fins a la seva obertura, la integritat i el no repudi, la identitat del remitent i la traçabilitat de tot el procés. D’acord amb aquestes premisses, s’ha desenvolupat un projecte pilot mitjançant una solució web, en la qual l’empresa es responsabilitza de les claus d’accés i que permet usar el sistema de notificacions corporatiu. Hi van participar alguns departaments i organismes de la Generalitat, ens locals com la Diputació de Barcelona i també el Consorci AOC.

Un cop ha culminat de forma favorable el pilotatge, mitjançant l’ORDRE VEH/172/2017, de 25 de juliol, es van aprovar les aplicacions de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i del Sobre digital i, per tant, aquesta aplicació es troba a disposició de totes les administracions públiques catalanes. Els ens locals el poden sol·licitar a través del Consorci AOC i durant tot l’any 2018 la seva implantació es farà de forma gratuïta.

El sobre digital garanteix la connexió amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. El nou article 347 de la LCSP estableix que la Plataforma és el lloc on s’han d’allotjar tots els perfils de contractant dels òrgans de contractació de totes les entitats del sector públic, els quals es gestionen i difonen exclusivament a través d’ella. En el cas de Catalunya, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública esdevé, per tant, el punt central d’informació sobre la contractació pública de totes les administracions públiques catalanes i del seu sector públic, tal com ja va establir la Llei catalana de la transparència. De fet, un 95% de les administracions públiques catalanes ja utilitzen aquesta Plataforma que, d’altra banda, està integrada amb la de l’Estat.

Però és que, a més a més, no només tota la informació contractual quedarà centralitzada en un únic punt, i això afavoreix la transparència i l’accés a la informació de les empreses i de la ciutadania, sinó que, amb la nova LCSP la publicació dels anuncis de licitació produirà efectes immediats des de la inserció a l’esmentada plataforma, sense necessitat de publicació en un diari oficial.

Finalment, també cal tenir en compte que la nova LCSP obliga a incloure molta més informació a la Plataforma de la que conté en l’actualitat i, per tant, s’estan portant a terme els canvis i adaptacions necessaris per ampliar aquesta informació. Esperem que amb aquest conjunt de mesures, que totes les administracions públiques de Catalunya tenim al nostre abast, no només podrem donar compliment a la nova LCSP sinó també fer un salt endavant qualitatiu en transparència, simplificació i agilitat contractual.

 

Mercè Corretja Torrens 
Directora General de Contractació Pública, Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari