Garantir els drets de les persones LGBTI és responsabilitat de les administracions de Catalunya – Mireia Mata i Solsona

Si el 2016 va ser l’any en el que des del Govern de la Generalitat es va emprendre el desplegament efectiu de la llei 11/2014, ha estat el 2017 l’any en el que hem recollit els primers fruits dels esforços que hi hem destinat. Esforços compartits de les entitats, dels i les professionals que hi treballen, del personal de la funció pública, local, comarcal i de la Generalitat i d’altres agents. Destaquem, del global de la feina que hem dut a terme en col·laboració, la primera fase del desplegament de la xarxa de Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGBTI arreu de Catalunya.

Convençudes que els drets de les persones han de poder fer-se efectius en qualsevol lloc del territori, i molt especialment allà on resideixen les persones, al llarg del 2017 hem posat en funcionament, amb la complicitat d’ajuntaments i consells comarcals, la Xarxa de Serveis d’Atenció Integral de Catalunya amb 30 Serveis d’Atenció Integral LGBTI des de l’Alt Urgell a la Ribera d’Ebre, amb la previsió de que enguany, tots els ens locals de Catalunya tinguin aquest servei en funcionament.

Per acord de Govern es va crear la Comissió interdepartamental per coordinar l’acció transversal de les polítiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI). Aquesta comissió ha anat creixent amb una construcció operativa de 15 comissions intradepartamentals (una a cada un dels departaments i dels Servies Territorials), per implicar i dimensionar els objectius i les actuacions de cada una de les direccions generals dels Departaments de la Generalitat per elaborar el Pla interdepartamental d’actuacions de poplíties LGBTI 2017-2020

Posem també de relleu l’aprovació, per part del Govern, del deure d’intervenció en el cas de ser víctimes o testimonis de qualsevol vulneració de drets per motiu d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere. Aquesta instrucció, en la que destaca la obligatorietat d’intervenir i la manera específica de fer-ho, a totes les persones que treballen a les administracions públiques (funcionariat de la Generalitat i dels ens locals) ha estat posada en coneixement a tots els treballadors i treballadores de la funció pública catalana, dels que més de 1.300, d’àmbits que van de presons a agricultura, passant –naturalment- per ensenyament, ja han fet formació en la matèria aquest any.

Per acord de Govern es va crear la Comissió interdepartamental per coordinar l’acció transversal de les polítiques per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI). Aquesta comissió ha anat creixent amb una construcció operativa de 15 comissions intradepartamentals (una a cada un dels departaments i dels Servies Territorials), per implicar i dimensionar els objectius i les actuacions de cada una de les direccions generals dels Departaments de la Generalitat per elaborar el Pla interdepartamental d’actuacions polítiques LGBTI 2017-2020

I naturalment, en els casos en els que s’han produït vulneracions de drets, s’ha actuat en matèria sancionadora, tal i com preveu la llei. El 2017 s’han tramitat 140 incidències i s’han gestionat 51 denúncies, de les quals 22 penals, 1 laboral i 28 administratives. D’aquestes 28 s’han derivat 6 sancions administratives, d’entre les que destacaríem la del bus que promovia la Transfòbia, la del professor que a l’aula va menystenir les persones homosexuals o els insults a una parella que fou increpada a la via pública. A banda de totes les sancions penals imposades per via judicial. Volem agrair de manera expressa totes les persones i a les entitats que de manera valenta s’adrecen a l’administració (Xarxa de SAI, Mossos d’Esquadra, 012) per denunciar una vulneració de drets. Sense elles l’acció administrativa i penal no seria possible.

Mireia Mata i Solsona
Directora general d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya

Deixa un comentari