La col·laboració interadministrativa funciona: els resultats del Grup de Treball de Transparència Local – Esperanza Yuste

Fotografia del Grup de Treball de Transparència LocalJa fa temps que la transparència esdevé un repte fonamental a les administracions públiques de Catalunya, no només pel que fa l’Administració de la Generalitat, sinó també pel que fa a les administracions locals.

L’any 2015 va entrar en vigor la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (d’ara endavant, la LTC), amb l’objectiu d’aconseguir una Administració més transparent i establir mecanismes per donar visibilitat a la ciutadania de l’activitat i de la gestió dels recursos públics de les administracions públiques catalanes.

Tanmateix, el veritable repte de la LTC va sorgir quan, a partir del 2016, les administracions locals de Catalunya havien de donar compliment a una sèrie d’obligacions de publicitat activa; i a partir d’aquell moment, la qüestió era … I ara què?

Els ens locals, així com tots les organismes i entitats depenents o vinculats es trobaven en un context d’incertesa: per una banda, perquè hi havia, per primera vegada, una llei de transparència que establia unes d’obligacions que implicaven canvis organitzatius i de treball, però també culturals –calia ser transparents amb tot allò que es fes–  i, per altra banda, perquè no era fàcil poder donar compliment a una llei poc concreta que feia evident la seva necessitat de desenvolupament reglamentari i, alhora, –perquè no dir-ho– una Llei que afegia complexitat als ens locals, situació que es feia més evident, sobretot, en els municipis petits que tenen menys capacitat operativa.

Davant d’aquest context, la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya –que ja s’havia creat un any abans (el 2015)– va constituir un espai de col·laboració permanent i estable amb el món local per tal de facilitar el compliment de la LTC als més de 2.200 ens que componen l’Administració local de Catalunya.

L’objectiu de la Xarxa era i és adoptar formes de cooperació necessàries entre les diferents institucions obligades per la LTC.  Aquesta col·laboració interadministrativa es va centrar, entre altres actuacions, en la creació de diferents grups de treball específics en matèries diverses de la LTC com ara: la transparència en general, la publicitat activa, el bon govern i la formació dirigida als ens locals.

Dins d’aquests grups es troba el Grup de Treball de Transparència Local, que des del 2015, treballa per tal de facilitar als ens locals el compliment de les obligacions que es deriven de la LTC, sobretot les centrades en matèria de publicitat activa i accés a la informació pública.

El Grup de Treball de Transparència Local està format per personal tècnic de la Generalitat; del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya; de les quatre diputacions; del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya; de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques; de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sota la direcció i coordinació de la Sub-direcció General d’Assistència Jurídica i Règim Local  de la Direcció General d’Administració Local del Departament de la Presidència.

Les tasques del Grup de Treball de Transparència Local s’han definit en diverses línies d’actuació: elaboració de guies, notes explicatives, infografies i models en matèria de publicitat activa i accés a la informació, que han donat lloc a l’establiment d’uns criteris interpretatius amb la finalitat de proporcionar als ens locals de Catalunya unes pautes i orientacions pel que fa a les obligacions derivades de la LTC, i les quals s’han posat a la seva disposició a través del MUNICAT, el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i de la resta de plataformes de les entitats de la Xarxa.

Cal destacar que no ha estat un camí senzill: han estat sessions de treball  periòdiques  –un cop al mes– i de debats intensos i multidisciplinaris compartint informació i analitzant els diferents punts de vista, tot per aconseguir, sota el principi d’utilitat, trobar l’eina més adequada i la solució aplicable en cada cas tenint, sempre, present els diferents nivells d’Administració local.

A títol d’exemple, unes de les tasques més complexes desenvolupades internament, ha estat l’elaboració de 126 ítems explicatius de les obligacions de publicitat activa recollides a la LTC, que es van actualitzant i revisant constantment, i en els qual es basa el desenvolupament tecnològic del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.

El Grup de Treball també ha desenvolupat activitats externes per donar conèixer els seus treballs, com la seva participació en la 3a edició del Congrés Localtic 2018, un congrés relatiu als canvis legislatius en l’àmbit de l’Administració local des de l’òptica de la transversalitat i la innovació.

Cal destacar que els resultats de les actuacions del Grup de Treball de Transparència Local han estat possibles gràcies a l’esforç de tots els tècnics i tècniques que el formen o que hi han format part i que han compaginat les tasques pròpies del seu lloc de treball en la institució que representen amb la feina desenvolupada en aquest Grup.

Finalment, voldria assenyalar que aquesta tasca continua activa després de tres anys i que les sinergies que s’han creat en el Grup de Treball han estat molt positives: no només pel que fa a les dinàmiques de treball adoptades entre els seus membres , sinó perquè han demostrat que la col·laboració interadministrativa és possible si hi ha voluntat.

 

Esperanza Yuste
Tècnica de la Sub-direcció General d’Assistència Jurídica i Règim Local i membre del Grup del  Treball de Transparència Local.

Una resposta a “La col·laboració interadministrativa funciona: els resultats del Grup de Treball de Transparència Local – Esperanza Yuste

Deixa un comentari