Curs sobre ambientalització de la contractació pública: la transferència al lloc de treball d’una formació estratègica – Albert Garrigós i Bou i Albert Olives Estruch

Des de la Direcció General de Contractació Pública (DGCP), després de monitoritzar durant anys el conjunt de l’activitat contractual de la Generalitat de Catalunya, ens hem adonat d’una cosa: per incorporar mesures ambientals en un contracte cal incidir en l’actitud de les persones encarregades de fer-ho.

Donem una mica de context. Actualment, la normativa més recent en matèria de contractació preveu tot un ventall de mesures per promoure l’ambientalització. Principalment, la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, estableix que és obligatori que les licitacions incorporin, com a mínim, una condició especial d’execució ja sigui social, ambiental o d’innovació. Tot i això, als departaments i ens, malgrat de manera habitual incorporen mesures socials, els costa encara ambientalitzar els seus contractes.

Veiem com l’actitud, i més concretament, els dubtes que l’ambientalització comporta, actuen com a fre en la incorporació de clàusules ambientals. Això passa per diverses raons: 1) les mesures ambientals sovint requereixen d’uns coneixements tècnics molt concrets que els promotors del contracte no dominen; 2) els recursos i les guies existents a dia d’avui són molt genèrics i costa aplicar-los als casos particulars de cada entitat; 3) la incorporació incorrecta de clàusules ambientals pot suposar que s’impugni la licitació i que aquesta es vegi endarrerida o fins i tot aturada. Tot això acaba provocant desànim en el gestor del contracte i condueix a no ambientalitzar-lo. Aquesta realitat va justificar que ens plantegéssim impartir una formació que empoderés els gestors de contractació per incorporar mesures ambientals.

Aquest curs sobre ambientació de la contractació pública, que vam impartir per primer cop el 2017, s’havia de plantejar des de l’inici amb l’objectiu d’induir un canvi d’actitud en els gestors contractuals i donar-los seguretat a l’hora d’estipular l’ambientació dels plecs. Per això calia també una metodologia docent que generés confiança en el treball diari d’aquests gestors. Vàrem considerar que la modalitat semipresencial s’ajustaria a la classe inversa amb què volíem impartir el curs, permetent reflexionar els alumnes des del principi. En dissenyar el taller ens vàrem preguntar, què cal ensenyar? I ràpidament vàrem veure que per promoure l’ambientalització el que necessitàvem saber era: què volen i què necessiten aprendre els promotors i gestors de les unitats de contractació de la Generalitat?

En aquest taller la matèria que s’imparteix no és la que els docents pensen que pot ser més rellevant, sinó la que els participants consideren que els serà útil i podran aplicar en el seu dia a dia. I això és possible perquè des de l’inici del curs se’ls pregunta què volen i necessiten conèixer i què els cal aprendre per al seu dia a dia en la gestió de contractes. A la pràctica, això implica que els participants, abans de començar les sessions presencials, han de presentar un exemple concret de plec o expedient contractual que vulguin ambientalitzar. Un cas que puguin trobar-se un dia qualsevol a la feina. Aquest plec els acompanyarà al llarg del curs i s’ajustaran els continguts i materials per tal que, al final del taller, els mateixos alumnes siguin capaços d’ambientalitzar-lo correctament.

El taller s’estructura en tres sessions presencials: una de presentació dels principals recursos existents, per tal que els alumnes sàpiguen quines fonts poden consultar de manera autònoma quan hagin d’ambientalitzar un plec; i dues més en què els participants amb necessitats similars treballaran de manera conjunta en la resolució de supòsits pràctics, que posteriorment seran comentats i corregits per les docents del curs.

En aquest punt cal dir que tota la feina de les docents en les sessions presencials no seria possible sense la implicació del personal de la Direcció de Qualitat Ambiental i, en concret, de l’actitud proactiva de les tècniques assignades al curs, l’Anna Esteve i la Mª del Mar Sans.

A banda de les sessions presencials, i al llarg de tot el taller, els participants treballen en diversos fòrums de debat des de l’aula virtual de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, on a través de diversos fils de debat es plantegen exemples sobre criteris d’ambientalització correctes i incorrectes aplicats a diverses fases de l’expedient. D’aquesta manera, els alumnes poden seguir posant en pràctica l’ambientalització de contractes i debatre i compartir dubtes i aportacions amb la resta de companys.

Finalment, un cop acabades les sessions presencials i després de participar als fòrums, els assistents al curs tenen el coneixement suficient per treballar el plec o expedient que van aportar el primer dia i retornar-lo als docents havent-hi incorporat mesures de caràcter ambiental. Aquest exercici demostra l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits; és a dir, que al final siguin capaços d’aplicar-los al seu lloc de treball.

Des de l’equip docent de la Direcció General de Contractació Pública estem molt satisfets amb els resultats de la nova edició del Taller d’ambientalització de la contractació pública, del segon semestre de 2019. La metodologia d’aquest curs, centrada a ambientalitzar el cas aportat pels participants i prioritzar els exercicis pràctics, requereix molta implicació tant per part dels docents com de l’alumnat. Però tot aquest esforç garanteix un millor aprenentatge i contribueix a una major transferència al lloc de treball dels coneixements adquirits al llarg del curs alhora que dona confiança als gestors del contracte en l’ambientalització de plecs.

Amb els resultats dels exercicis finals hem comprovat que els alumnes havien demostrat ser uns gestors capaços d’ambientalitzar els seus contractes i que esperem que propiciïn el canvi actitudinal necessari en les organitzacions. De cara a futures edicions d’aquest taller, repetirem aquesta metodologia de treball i ens centrarem a millorar i ampliar els recursos existents en matèria d’ambientalització, per seguir impulsant mesures verdes en la contractació.

 

Albert Garrigós i Bou
Docent del Taller d’ambientalització de la contractació pública
Tècnic d’anàlisi econòmica a la Direcció General de Contractació Pública

Albert Olives Estruch
Docent del Taller d’ambientalització de la contractació pública
Responsable d’anàlisi econòmica a la Direcció General de Contractació Pública

2 respostes a “Curs sobre ambientalització de la contractació pública: la transferència al lloc de treball d’una formació estratègica – Albert Garrigós i Bou i Albert Olives Estruch

Deixa un comentari