Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Accions i reptes de futur – Aina Ibàñez, Núria Ferrer i Astrid Pineda (OCJVM)

L’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista (en endavant, l’Observatori) és un òrgan col·legiat adscrit al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i integrat al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), que es crea i es posa en marxa per l’Acord GOV/28/2019 per analitzar de manera polièdrica i des de l’àmbit de la justícia el fenomen de la violència masclista. L’acord s’emmarca en els projectes del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere, a càrrec dels crèdits rebuts del Ministeri d’Igualtat, en concret de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i contra la Violència de Gènere.

L’Observatori vol esdevenir un fòrum d’anàlisi, reflexió, debat, participació i propostes d’actuació en matèries relacionades amb l’erradicació de la violència masclista a Catalunya, i té entre les seves finalitats promoure la comunicació i l’intercanvi entre els operadors, els organismes i les institucions implicats en aquesta matèria.

La decisió de crear l’Observatori parteix de les necessitats següents:

· Intensificar l’anàlisi de la justícia des d’una perspectiva global de la violència masclista.

· Canalitzar les necessitats dels operadors jurídics, la participació i la coordinació d’actuacions des d’un òrgan especialitzat en l’àmbit de la justícia.

· Integrar dos àmbits, el de l’Administració de justícia i el de l’execució penal, cosa que permet aprofundir en l’anàlisi de la violència masclista.

· Aportar al conjunt dels plans d’actuació l’enfocament des de la justícia i l’orientació cap a la millora del treball en aquests àmbits.

D’aquesta manera, l’Observatori duu a terme anualment un pla d’activitats que inclou activitats de recerca, de formació, d’anàlisi i debat, de difusió i de sensibilització com a resposta als objectius que té assignats: analitzar les bases de dades i les estadístiques en l’àmbit de la justícia, fomentar la recerca, elaborar un pla de formació especialitzada per al personal dels àmbits de l’Administració de justícia i de l’execució penal i crear un espai de reflexió i debat amb els operadors jurídics.

Aquests objectius específics s’emmarquen en un de general força ambiciós, com és modificar les percepcions i les actituds dels i de les professionals per tal de fer més eficient la seva tasca. Més específicament, es pretén que aquests i aquestes professionals concebin i integrin el fenomen de la violència masclista com a multidimensional tot aportant-los eines, metodologies i recursos que millorin les seves competències.

Quant als dos grans àmbits d’actuació de l’Observatori, en primer lloc, en el marc de la recerca, s’elabora anualment un pla, mitjançant la col·laboració de grups d’experts que provenen del món acadèmic i d’entitats especialitzades, per avaluar i identificar la resposta de la justícia al fenomen de la violència masclista amb l’objectiu de millorar i fer més efectives les polítiques públiques de prevenció, atenció i tractament.

També es compta amb la participació de professionals que treballen en l’àmbit de la violència masclista sota diferents formes. Per una banda, les comunitats de pràctica, pensades perquè un grup reduït de persones motivades i compromeses ofereixin noves perspectives i solucions en els aspectes professionals que es cregui que és necessari millorar. Per l’altra, es compta amb grups de treball de persones expertes que, gràcies a la seva experiència en diversos àmbits, col·laboren per incidir en aquells aspectes clau que els i les professionals identifiquen des de la seva pràctica diària.

En segon lloc, en el marc de la formació, es pretén sensibilitzar i capacitar els i les professionals que intervenen directament o indirecta en processos relacionats amb la violència masclista, així com potenciar l’aplicació de les normes específiques i definir i fer el seguiment de models de bones pràctiques que tinguin en compte la perspectiva de gènere en cada una de les actuacions professionals. En aquest sentit, es potencia també la gestió del coneixement, els projectes amb valor i els projectes pilot en el lloc de treball.

Per a l’acompliment d’aquest objectiu, l’Observatori elabora un pla anual d’activitats específic sobre violència masclista adreçat als i les professionals de l’Administració de justícia i de l’execució penal de Catalunya, alhora que potencia la formació integral i, des de la transversalitat, la perspectiva de gènere en les accions formatives.

En concret, en l’àmbit de l’Administració de justícia, la formació s’adreça a totes les persones que treballen en els jutjats que aborden la violència masclista des dels àmbits civil i penal, als equips de suport judicial i al personal de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. En l’àmbit de l’execució penal, la formació té com a destinataris els equips d’atenció a la víctima, els i les especialistes en el tractament dels penats als centres penitenciaris i de justícia juvenil, i els equips que dissenyen i gestionen les mesures penals alternatives. Finalment, també s’ofereixen activitats obertes de divulgació i sensibilització a altres col·lectius professionals vinculats amb la matèria i a altres persones interessades.

Per posar-hi xifres, l’any 2019 l’Observatori va dur a terme 110 activitats formatives, 9 recerques i 6 activitats d’anàlisi i debat.

L’Observatori també disposa d’un espai de recursos, situat a la biblioteca del CEJFE, que actualment té 424 llibres sobre violència masclista. Es disposa d’un espai virtual dins la pàgina web de l’Observatori dedicat al fons bibliogràfic i s’elabora una edició especial del butlletí de novetats per difondre aquest fons especial.

Per acabar, volem donar a conèixer que, en el marc de les activitats per commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el 25 de novembre, l’Observatori ha programat tres activitats obertes en modalitat virtual.

En primer lloc, s’ha programat una sessió dedicada a «El ciberassetjament i altres delictes virtuals envers les dones» per al dia 26 de novembre, en la qual s’analitzaran les claus sobre la problemàtica en l’abordatge de les violències digitals i sobre els marges d’actuació dels i de les professionals de les administracions públiques per reduir-ne l’impacte. Així mateix, s’abordaran les particularitats que distingeixen aquestes violències de les analògiques i, des de l’experiència en primera persona, l’impacte que provoquen sobre les dones, més enllà de l’esfera virtual, en la seva salut i el seu benestar emocional i en la seva vida social i professional.

En segon lloc, i dins del cicle Gènere i Execució Penal, el dia 27 de novembre s’ha previst una taula rodona sobre «La figura de referent de gènere» als sistemes penitenciari i de justícia juvenil, en la qual es presentaran les bones pràctiques que hi ha actualment en marxa als centres penitenciaris i als centres educatius, amb l’objectiu de crear un punt d’intercanvi d’experiències i de reforçar sinergies entre els dos àmbits de l’execució penal.

Finalment, el dia 2 de desembre, es farà una jornada sobre «Les dones en el món laboral: de la precarització a l’assetjament», en la qual s’analitzarà la situació laboral de les dones des d’un vessant multidisciplinari que permeti valorar les condicions econòmiques, així com l’assetjament que poden patir.

Us hi esperem!

Aina Ibàñez, Núria Ferrer i Astrid Pineda
Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista

Deixa un comentari