Segona oportunitat: com s’ha creat un nou servei públic – Francesc Bonnin

Recentment s’ha posat en marxa un nou servei públic al Departament de Justícia, al qual s’accedeix a través del portal segonaoportunitat.gencat.cat. La seva creació respon a les conclusions d’un grup de treball multidisciplinari impulsat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) i a la necessitat de donar respostes urgents a la crisi econòmica provocada per la COVID-19.

El grup de treball del CEJFE, format per magistrats, lletrats, advocats, economistes, notaris i funcionaris de la Generalitat, es va crear a començament de 2020 per fer propostes de millora sobre la segona oportunitat. Es tracta d’un instrument jurídic que permet a les persones insolvents renegociar els deutes amb els creditors o, en alguns casos, fins i tot eliminar-los per sentència judicial.

Aquests mecanismes es van incorporar a la nostra legislació el 2015, però han tingut molt poc recorregut, malgrat el seu potencial i l’efectivitat que han demostrat en altres països.

L’exemple més conegut és el dels EUA, amb el Bankruptcy Code, que permet reconduir les situacions de fallida de les empreses i evitar que desapareguin. Gràcies a aquesta legislació, per exemple, Steve Jobs va poder tirar endavant Apple, malgrat les dificultats inicials.

Al nostre entorn més proper molts països han adoptat legislacions similars: al Regne Unit la Insolvency Act 1986, a Alemanya la Restschuldbefreiung, etc.

Entre els diferents països hi ha algunes diferències legislatives o fins i tot culturals (en el cas alemany, no és perdonen els deutes, només es cancel·len les actuacions dels creditors per poder reclamar-los; queda a voluntat del deutor satisfer-los o no), però les solucions que aporten són similars:

S’intenta una solució acordada entre els deutors i els creditors.

Si aquest acord no s’aconsegueix, s’inicia un concurs de creditors en seu judicial. Es liquida el patrimoni del deutor o es fa un pla de pagaments i, si es compleixen una sèrie de condicions, també es condonarà el deute que quedi pendent.

El deutor podrà refer la seva vida (no es veurà abocat a l’economia submergida o a l’exclusió social) i la societat en conjunt també en resultarà beneficiada (les persones i els autònoms de bona fe, encara que s’hagin trobat amb una situació econòmica que no hagin pogut afrontar, tindran l’oportunitat de reincorporar-se a l’activitat econòmica).

Sobre aquesta intenció inicial d’impulsar la segona oportunitat va aparèixer la COVID-19, amb l’impacte sanitari i social que ja coneixem, però també amb uns efectes econòmics devastadors per a una economia que no s’havia acabat de recuperar de la crisi del 2008.

Com a conseqüència, s’està disparant el nombre d’insolvències; durant els primers sis mesos del 2021 els concursos de creditors s’han incrementat un 80 % respecte de l’any passat, i es preveu que el percentatge serà superior quan finalitzin algunes de les mesures temporals de suport a l’economia, com els ERTO o la moratòria per retornar els crèdits ICO.

Per aquest motiu s’ha posat en marxa aquest servei d’acompanyament, pioner a tot l’Estat, que pretén assolir diversos objectius:

· Difondre i ajudar a generalitzar els mecanismes de segona oportunitat en el conjunt de la societat.

· Establir sinergies amb els principals agents professionals, econòmics o socials que intervenen en aquest àmbit, com l’advocacia, les cambres de comerç o les entitats del tercer sector.

· Acompanyar les persones particulars i els autònoms que estiguin en situació d’insolvència i que s’hi puguin acollir.

· Servir de nexe d’unió amb la resta de serveis públics complementaris que ofereix la Generalitat, com l’Agència Catalana de Consum, que atén conflictes de consum, o l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que ofereix assessorament i mediació en matèria d’habitatge.

A nivell de país, compleix amb un dels objectius de la XIV legislatura del Parlament de Catalunya: la promoció de la mediació i els procediments alternatius de resolució de conflictes.

A nivell global, contribueix als següents objectius de desenvolupament sostenible (ODS):

· ODS 1. Eradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.

· ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a totes les persones.

· ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Amb dades dels últims anys, a Catalunya es tramitaven el 25 % dels concursos d’empreses de tot l’Estat i prop del 30 % dels concursos de particulars. No sabem encara quins seran els resultats de 2021, però l’impacte d’aquests procediments és prou important perquè la Generalitat hi posi tots els mitjans possibles per ajudar les persones i el conjunt del teixit productiu a no quedar-se enrere.

 

Francesc Bonnin
Responsable del servei d’acompanyament per a la segona oportunitat
Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació
Departament de Justícia

Deixa un comentari