Equips preparats per aprofitar “l’or del segle XXI” – M. Carmen García-Calvillo Moreno
Premi Alfons Ortuño 2022 en la categoria "Desenvolupament d'equips i de persones"

Ningú no dubta que les dades són “el nou or del segle XXI” gràcies al seu potencial transformador i capacitat de generar riquesa, de la mateixa manera que ningú no qüestiona que les administracions públiques hem de tenir un paper protagonista en aquest nou paradigma. I no tan sols perquè les organitzacions públiques som -i cada cop, més- un dels principals productors de dades que la societat civil empra per desenvolupar nous productes i serveis, sinó també per la contribució de les dades a millorar la governança i la manera com ens relacionem amb la ciutadania.

En el cas de les administracions públiques, el treball per esdevenir organitzacions guiades per dades pot millorar la presa de decisions, contribuir a dissenyar polítiques públiques i serveis encara més ajustats a les necessitats i expectatives de la ciutadania i, en definitiva, millorar el benestar de les persones mitjançant la generació de coneixement col·lectiu. Conscients d’aquesta oportunitat, a l’Ajuntament de L’Hospitalet hem entès que per aprofitar el potencial de les dades cal dotar l’organització -i més concretament, els seus equips humans- de les eines i del suport necessari per emprendre aquest camí. I fer-ho intentant que també sigui útil i replicable per a altres organitzacions i institucions.

Per aquest motiu, l’equip que conforma la Direcció de Governança de Dades i Coneixement Institucional, amb la col·laboració de diversos departaments municipals, hem volgut impulsar la “Caixa d’eines corporativa en l’àmbit de les dades i la visualització per a empleats/des municipals”.

Una actuació que consisteix a posar a disposició dels treballadors i treballadores un seguit de recursos formatius, materials, organitzatius i tecnològics en l’àmbit del tractament, l’anàlisi, la visualització i la comunicació de dades amb els quals es volen cobrir les necessitats detectades en aquest àmbit i preparar-nos per al futur.

La materialització de la “Caixa d’eines” com a espai centralitzat de recursos a la intranet municipal es va dur a terme al gener del 2022, si bé algunes de les accions del projecte s’estaven impulsant ja des del segon trimestre del 2020. Tot seguit es relacionen els aspectes més destacats de la “Caixa d’eines”:

· Pel que fa als recursos formatius, l’Ajuntament ha dissenyat un Pla formatiu en l’àmbit de les dades que vol cobrir algunes de les competències dels nous perfils professionals que han aparegut amb la conscienciació de la importància del treball amb dades, com ara l’administrador/a, l’artista o l’analista de dades. Així, el Pla -que compta amb una càrrega lectiva total de 160 hores- preveu tres itineraris formatius: tractament i gestió de dades, anàlisi de dades i visualització i comunicació. Les accions s’adrecen als equips humans de les diverses àrees municipals que actualment tenen algun tipus d’implicació en el treball amb dades, però també a les persones que volen iniciar-se en aquesta especialització. Els objectius últims del Pla formatiu són millorar els coneixements i les habilitats dels professionals de l’ajuntament en l’àmbit de les dades, sensibilitzar-los envers la cultura de les dades, generar nou coneixement corporatiu i promoure l’ús ètic i la integritat quan treballem amb dades públiques. Actualment, més de 100 persones ja han participat en alguna de les accions del pla.

· Quant als recursos materials i de divulgació, destaca l’elaboració de la Guia de visualització de dades de L’Hospitalet i la seva concreció a les necessitats de l’organització amb la Guia de pautes gràfiques i estil de visualització de dades municipal i un seguit de plantilles corporatives dels principals productes de visualització de dades (infografies, informes i presentacions o quadres de comandament). Com que la visualització tindrà un pes cada cop més destacat en qualsevol projecte que impliqui el treball amb dades, l’Ajuntament ha volgut avançar-se a les necessitats presents i futures de l’organització facilitant recomanacions i unificant criteris a l’hora de representar les dades gràficament. Amb aquests recursos volem ajudar els equips humans a seleccionar els recursos gràfics més adients segons la naturalesa de les dades de què disposen, comptar amb un model corporatiu de visualització de dades perquè qualsevol persona que accedeixi als continguts produïts per l’Ajuntament identifiqui fàcilment qui n’és l’autor, i promoure la qualitat, la senzillesa, la inclusió i l’ètica quan comuniquem dades.

· Entre els recursos organitzatius, el projecte ha previst la creació d’un “Espai de dades” a la intranet municipal, amb què es vol centralitzar en un únic lloc el treball de l’organització en l’àmbit de les dades, així com impulsar canals de comunicació bidireccionals entre els equips tècnics de les àrees i donar visibilitat a la feina que s’està realitzant en aquest àmbit. Per tal d’aconseguir que aquest espai esdevingui un lloc conegut i emprat per tota l’organització, ha estat imprescindible establir nous circuits en matèria de governança de les dades. A tall d’exemple, s’han dissenyat circuits perquè els treballadors/es municipals puguin sol·licitar subscripcions a noves eines tecnològiques per elaborar visualitzacions de dades i quadres de comandament, circuits per compartir productes de visualització de dades entre àrees, circuits per demanar formació en l’àmbit de les dades, circuits per formular preguntes, dubtes o suggeriments en relació amb els recursos facilitats a “l’Espai de dades” i les passes que cal seguir perquè les àrees puguin posar les seves dades a disposició del conjunt de la ciutadania a través del portal d’Open Data.

· Finalment, la “Caixa d’eines” incorpora un seguit de recursos tecnològics per tal de proporcionar als equips humans eines específiques d’analítica avançada per dissenyar visualitzacions interactives i quadres de comandament, així com modernitzar la tecnologia que configura el sistema d’informació de l’ajuntament i que es considera necessària per transitar cap a una administració guiada per les dades. En aquest sentit, s’ha afavorit la subscripció a eines d’ús gratuït, tant per a l’elaboració d’infografies i productes de visualització com per la realització de quadres de comandament.

El projecte de la “Caixa d’eines” s’ha pensat des d’una administració pública de caràcter local, però, tal com s’ha indicat a l’inici, la majoria d’accions previstes són fàcilment transferibles a altres organitzacions, ja sigui replicant-les directament o amb lleugeres adaptacions. Més en detall, el contingut del Pla formatiu pot ser aplicat a qualsevol organització, de la mateixa manera que la Guia de visualització de dades és un recurs generalista i divulgatiu que pot ser emprat més enllà de la nostra organització. De fet, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha inclòs la Guia en el Banc de Bones Pràctiques de la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació ciutadana per fer-ne difusió a altres ens locals. D’altra banda, els recursos organitzatius previstos són també replicables en altres contextos: qualsevol entitat que compti amb una intranet pot destinar un espai que centralitzi els elements relacionats amb el tractament, l’anàlisi i la comunicació de dades, així com impulsar circuits en matèria de governança de les dades. I pel que fa als recursos tecnològics, l’Ajuntament de L’Hospitalet ha apostat per eines que són disponibles de manera gratuïta o d’altres de programari lliure.

La “Caixa d’eines” és un instrument pensat per ser sostenible i en continu avenç en l’organització, fet pel qual un dels elements nuclears del projecte ha estat la participació i la col·laboració dels destinataris potencials durant les fases de disseny i implantació de les diverses accions. La posada en marxa de bona part dels recursos ha comptat amb la consulta als empleats de les diferents àrees municipals. El fet de reajustar i prioritzar continguts del Pla formatiu en l’àmbit de les dades, haver detectat necessitats de les àrees en matèria de visualització abans d’elaborar les Guies, comptar amb la col·laboració de treballadors com a docents en alguna acció formativa i compartir productes de visualització de diferents àrees en són bons exemples.

Aquest es considera un projecte tractor per a l’Ajuntament de L’Hospitalet, que ha de servir de palanca per fomentar l’obertura de dades i estendre l’ús i la cultura del treball amb dades a tota l’organització. Sabem que és un camí llarg, del qual només hem recorregut una petita part. Amb tot, el reconeixement rebut per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya amb el premi Alfons Ortuño en la categoria “Desenvolupament d’equips i persones” ens encoratja, encara més, a seguir endavant.

Enllaç a la Guia de visualització de dades de L’Hospitalet

Enllaç a la Guia de pautes gràfiques i estil de visualització de dades de L’Hospitalet

Equip de la Direcció de Governança de dades i Coneixement Institucional
Carmen García-Calvillo Moreno, José Manuel Martínez Delgado, Carlos González Nogués, José Miguel Hernández Pineda i Raúl Izquierdo Usero
Ajuntament de L’Hospitalet

Deixa un comentari