Què esperem per liderar de veritat? – Xarxa d’Innovació Pública

Els últims anys s’ha escrit molt sobre la necessitat inajornable de promoure un canvi en l’Administració a partir de la innovació, que vagi més enllà de la retòrica de les mesures que s’acostumen a proposar (millora de la gestió, actualització dels sistemes d’informació, localització del talent intern, etc.) i que plantegi noves estratègies i un ús racional dels recursos a partir de la gestió del canvi… i què esperem per fer-ho?

La crisi ha estat l’excusa esgrimida durant un temps per no concretar determinats projectes, que no han superat la fase del PPT, però mentrestant molts empleats públics han donat molt més del que s’esperava i n’ha quedat palès el compromís. Fins i tot ens hem familiaritzat amb el terme intraemprenedor per descriure aquelles persones que volen participar i contribuir amb més coses de les que la institució els deixa fer. Però cal posar-hi fil a l’agulla ja i potenciar les persones que siguin capaces d’assumir reptes interns, especialment a l’Administració.Read More »

Els serveis mòbils a la Generalitat – DGAC

La Direcció General d’Atenció Ciutadana (DGAC) és l’òrgan competent en matèria de serveis mòbils en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. Segons els decrets 118/2013, de 26 de febrer, i el 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència, li correspon «dirigir i planificar la incorporació de l’oferta de serveis de la Generalitat via dispositius mòbils, establir els estàndards i protocols per assegurar-ne la qualitat i fer-ne difusió».Read More »

De la gestió de la formació a l’arquitectura de l’aprenentatge: el paper dels professionals de la formació [i 4] – Manel Muntada

Collage de Chad Alburn
Collage de Chad Alburn

La causa principal per la qual les metodologies d’aprenentatge autònom i informal han demostrat, al llarg de la història, ser realment més efectives que qualsevol altra és el fet que la persones que les duen a terme ho fan sempre perquè volen fer-ho.

El motor de la voluntat, el voler aprendre és, sens dubte i amb distància, el factor clau de l’èxit en l’aprenentatge, sigui aquest del tipus que sigui, formal o informal. De fet, com a factor d’èxit en qualsevol àmbit, és tan important que costa d’entendre la distància que encara hi ha entre com s’enfoca la gestió de les persones i aquesta realitat implacable.Read More »

Direcció pública i innovació: les característiques de la persona líder – Innogent

Els temps actuals i els canvis accelerats que caracteritzen les organitzacions actuals requereixen lideratges sòlids tècnicament, líders que coneguin l’àmbit d’actuació on exerceixen, però que siguin també carismàtics des de la perspectiva de la competència i capacitat per aglutinar, cohesionar i motivar equips. En aquest context, el directiu, el líder d’equip, la persona encarregada de portar endavant els projectes i polítiques, ha de desenvolupar determinades competències que poden contribuir a la creació d’ecosistemes on la innovació sigui possible. A més: Read More »

Per què cal reforçar la direcció pública professional? – Joan Xirau

Quan el Govern de la Generalitat va aprovar, al juliol de l’any 2014, la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de nova direcció pública, en una conversa informal amb alguns col·legues veterans de diverses administracions ens plantejàvem fins a quin punt el desenvolupament de la direcció pública professional (DPP) era un àmbit prioritari en la millora de les administracions públiques i si no hi havia altres elements més decisius i, per tant, més prioritaris per impulsar la millora de les administracions.Read More »