La Comisión Interdepartamental de la Economía Colaborativa en Cataluña: un ejemplo de buena gobernanza – Anna Merino i Castelló

Los retos económicos y sociales a los cuales deben hacer frente los poderes públicos son cada vez más complejos. Las plataformas digitales y las criptomonedas ya conviven hoy con las empresas tradicionales y los billetes de papel; los robots han salido de los laboratorios y de los centros de investigación para reivindicar su espacio en el mundo laboral: parece el futuro pero es ya una realidad tangible.

A menudo, las administraciones públicas esconden la cabeza bajo el ala y optan por prohibiciones de facto y reacciones a la defensiva ante situaciones de cambio disruptivo que vienen de la mano de la aplicación de nuevas tecnologías, con el objetivo de mantener el statu quo durante todo el tiempo que sea posible. Es cierto que no siempre es sencillo que estructuras pesadas y burocratizadas como las predominantes en las administraciones públicas tengan una capacidad de reacción rápida y empática, ya que la digitalización de las relaciones empresariales escapa de los convencionalismos a los que estamos acostumbrados. Es precisamente en estos supuestos cuando se hace evidente que la administración pública, en su papel de regulador y diseñador de políticas públicas, se enfrenta a retos del siglo XXI que ya no puede resolver con herramientas del siglo pasado.

En el campo de la innovación social, la administración ha optado por utilizar métodos de gobernanza pública inteligente con la participación de los pilares de la cuádruple hélice (administración, ámbito de conocimiento, tejido empresarial y ciudadanía) mediante procesos de participación ciudadana, sesiones de cocreación, hackathons, plataformas de debate y de deliberación abierta, con la finalidad de diseñar políticas públicas más sostenibles e inclusivas.

En el campo de la innovación reguladora, este esquema se reproduce: por una parte, la ciudadanía ha ganado el papel protagonista en el proceso de creación de normas, los operadores económicos y los expertos en la materia son también escuchados en varios momentos del procedimiento y la administración pública juega el rol de impulso y liderazgo.Read More »

La Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa a Catalunya: un exemple de bona governança – Anna Merino i Castelló

Els reptes econòmics i socials als quals han de fer front els poders públics són cada vegada més complexes. Les plataformes digitals i les criptomonedes ja conviuen avui amb les empreses tradicionals i els bitllets de paper; els robots han sortit dels laboratoris i dels centres d’investigació per reivindicar el seu espai en el món laboral: sembla el futur però és ja una realitat tangible.

Sovint, les administracions públiques amaguen el cap sota l’ala i opten per prohibicions de facto i reaccions a la defensiva davant canvis disruptius que venen de la mà de l’aplicació de noves tecnologies, amb l’objectiu de mantenir el status quo durant tot el temps que sigui possible. És cert que no sempre és senzill que estructures feixugues i burocratitzades com les predominants en les administracions públiques tinguin una capacitat de reacció ràpida i empàtica ja que la digitalització de les relacions empresarials escapa dels convencionalismes als quals estem acostumats. És precisament en aquests supòsits quan es fa evident que l’administració pública, en el seu paper de regulador i dissenyador de polítiques públiques, té per endavant reptes del segle XXI que ja no pot resoldre amb eines del segle passat.

En el camp de la innovació social, l’administració ha optat per utilitzar mètodes de governança pública intel.ligent amb la participació dels pilars de la quàdruple hèlix (administració, àmbit de coneixement, teixit empresarial i ciutadania) mitjançant processos de participació ciutadana, sessions de co-creació, hackathons, plataformes de debat i de deliberació oberta, amb la finalitat de dissenyar polítiques públiques més sostenibles i inclusives.

En el camp de la innovació reguladora, aquest esquema es reprodueix: d’una banda, la ciutadania ha guanyat el paper protagonista en el procés de creació de normes, els operadors econòmics i els experts en la matèria són també escoltats en varis moments del procediment i l’administració pública juga el rol d’impuls i lideratge.

La Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa, creada per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 5 d’abril de 2016, és un bon exemple d’aquesta simbiosi. Tot i que les comissions interdepartamentals no són una novetat en si mateixes, aquesta ha estat innovadora per la matèria que ha tractat i pel seu funcionament ja que, d’una banda, tenia l’encàrrec d’analitzar i trobar l’encaix de les noves realitats empresarials i socials associades a les plataformes digitals i, de l’altra, alinear els interessos divergents de totes les parts implicades en el fenomen: departaments, emprenedors digitals, empreses tradicionals, experts i ciutadania.Read More »

La gestió pública en el nou paradigma de la intel·ligència artificial – Xavier Marcet

En els anys noranta ens preguntàvem si n’hi hauria per a tant de l’internet que vèiem venir. Vint anys després, ja sabem que ho ha canviat gairebé tot. Ara ens tornem a fer les mateixes preguntes respecte de la intel·ligència artificial. N’hi haurà per a tant? Ho canviarà tot? Em temo que d’aquí a vint anys donarem una resposta similar a la que avui donem a internet.

Albiro que, a diferència del canvi de paradigma d’internet que va transformar absolutament el nostre entorn d’informació i comunicació, el nou paradigma del big data (dades massives) i la intel·ligència artificial també canviarà la forma com gestionem les nostres organitzacions. És a dir, com analitzem la realitat, com prenem les decisions i com les executem. Per això, té sentit parlar de “nou management”. Veurem la realitat en tota la seva complexitat. De fet, gestionar serà gestionar la complexitat. Venim d’un món complicat que produïa problemes, i anem a un món complex on predominaran els dilemes.

Aquest nou paradigma de gestió afectarà, i molt, les organitzacions públiques. D’una forma molt sintètica, aventuro alguns dels vectors que definiran el nou management públic:

Read More »

Com encarem les administracions públiques catalanes el repte de la contractació electrònica? – Mercè Corretja Torrens 

El proper 9 de març entrarà en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, (LCSP) que transposa les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE, sobre contractació pública. La Llei té caràcter bàsic i, per tant, és d’aplicació a totes les administracions públiques.  Una de les principals novetats que introdueix és l’obligatorietat de les comunicacions electròniques en els procediments de contractació pública.

En aquest sentit, la disposició addicional 16a. de la Llei estableix els requisits que hauran de complir els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments contractuals, assenyalant, a grans trets, que no han de ser discriminatoris, han d’estar disponibles amb caràcter general i ser d’àmplia implantació, han de ser compatibles i s’ha d’evitar que l’ús d’aquests mitjans pugui restringir l’accés dels operadors econòmics al procediment de contractació.

En relació, en concret, als sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi d’informació i emmagatzematge d’informació, s’ha de garantir la integritat de les dades de forma raonable i, pel que fa a les aplicacions per a les comunicacions i notificacions, s’ha de poder acreditar la data i hora de l’enviament o posada a disposició, la de la recepció o accés per l’interessat, la integritat del seu contingut i la identitat del remitent.  La disposició addicional 17a. especifica amb més detall els requisits exigibles a les eines i dispositius de recepció electrònica de documents.Read More »

La mentoria, una experiència viscuda – Jordi Sort i Mireia Plana

Una de les tasques més difícils a què una persona es pot enfrontar en la seva vida professional és la de liderar un equip, gestionar persones que treballen per complir uns objectius. I sovint, quan s’hi arriba, un s’hi troba molt sol, amb dubtes i incerteses que anem resolent amb la pràctica i amb els èxits i els errors, errors que a vegades podem pagar cars.

D’altra banda, moltes vegades s’ha comentat que a l’Administració hi ha un problema greu de transmissió del coneixement. La mitjana d’edat actual dels treballadors de la Generalitat és alta, i quan aquesta generació que ha acumulat experiència i coneixement es jubili, hi ha d’haver persones prou preparades per continuar la tasca amb un grau d’excel·lència al més alt possible, com requereix el servei públic.

Per això, quan a l’Escola es va proposar el programa de mentoratge, el vam trobar molt interessant i ens hi vam llençar de ple. Els que signem aquest escrit, mentor i mentorada, hi vam trobar de seguida les virtuts. El mentor, perquè anys enrere va experimentar aquesta “soledat”i va pensar que la seva experiència podia ser útil per facilitar a nous subdirectors no caure en els mateixos errors. La mentorada, perquè amb una nova responsabilitat al davant, l’aportació d’un veterà que li fes veure els esculls amb què es podia trobar representava sens dubte una gran ajuda.

El desenvolupament del programa és senzill i no es fa gens feixuc. En un termini de 6 mesos, mentor i mentorat es comprometen a trobar-se 6 vegades i estableixen un pla de treball mínim, que després sobre la marxa es pot anar adaptant a les necessitats que vagin sorgint. L’agrupació per parelles, però, no és casual, i aquí és on l’Escola hi intervé. Amb la inscripció al programa, els participants responen un qüestionari que dóna pistes sobre quines poden ser les parelles que millor es poden entendre, tant pel que fa a àrees d’expertesa com a maneres de ser i de fer. Durant el programa, un equip de tècnics està al servei de les parelles per a resoldre dubtes o qualsevol qüestió que es plantegi, i al final es fa un balanç de resultats.

Podem dir que, després d’aquesta primera edició, el resultat ha estat molt satisfactori. Tenir un espai on poder desplegar tots els dubtes i les preocupacions amb total llibertat, poder discutir aspectes comuns a qualsevol lloc directiu, compartir vivències, experiències i també eines i documents ha estat molt enriquidor no solament per al mentorat, sinó també per al mentor. En el nostre cas, podem dir que tots dos hem après molt l’un de l’altre, i ara ens mantenim com a referents en els nostres respectius espais. Si teniu la possibilitat d’accedir a aquest programa, no dubteu a provar-ho!

 

Jordi Sort Miret

Sub-director general de Programació Financera del Sector Públic Instrumental i de les Inversions
Departament de la  Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

 

Mireia Plana Franch

Sub-directora general de Memòria, Pau i Drets Humans
Departament Afers, Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència