Informació i presentació de posts

El blog de l’Escola publica apunts sobre formació, gestió pública, innovació, gestió del coneixement, personal públic i polítiques públiques. L’EAPC es reserva el dret d’admissió dels apunts que rebi. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya no es fa responsables de les opinions dels autors que col·laboren en el blog. Els textos publicats es poden reproduir, distribuir i publicar amb la condició que se n’esmenti l’autor i la procedència.

Podeu enviar els vostres apunts a: amagc.eapc@gencat.cat

Recomanacions per a la redacció dels apunts per a l’EAPC blog:

 1. Títol: ha de ser clar i creatiu, que capti l’atenció del lector. És millor que no sigui gaire llarg. El títol inclourà l’autor de l’apunt.
 2. Autoria: L’apunt anirà signat al final del text amb el nom i cognoms de l’autor o autors i el càrrec o institució/organització/departament al que pertany.
 3. Estructura: les idees han d’estar exposades de forma clara i concisa. Els paràgrafs han de contenir una idea o diverses idees clares i no ser gaire llargs. El primer paràgraf ha de ser un resum del contingut de l’apunt.
 4. Extensió: es recomana que els apunts tinguin una extensió màxima de dues pàgines (1500 – 2000 paraules).
 5. Imatge: la imatge que acompanya l’apunt la podran proposar els autors, tenint present que cal complir criteris d’autoria i/o reutilització.  En cas de no facilitar la imatge, els coordinadors del blog triaran una imatge relacionada amb el contingut de l’apunt. La imatge també es farà servir per fer difusió del blog a les xarxes socials, pel que és convenient enviar-la a la mida més gran possible per poder-la adaptar als diferents formats.
 6. Matèria: Caldrà indicar quina és la matèria principal de l’apunt de llistat de categories que es troba al marge dret del blog. Es pot triar més d’una categoria. També caldrà indicar entre 3 i 5 paraules clau.
 7. Referències: cal afegir-hi els enllaços necessaris que ampliïn la informació, que complementin el contingut i que permetin una navegació fàcil. Es recomana no posar-hi referències a peu de pàgina ni bibliografia relacionada. Aquests documents es poden referenciar en el text en format d’enllaços inclosos en el mateix text.
 8. Taules i gràfics: s’evitarà, en la mesura del possible, l’ús de taules i imatges en el cos de l’article.
 9. Llengües: com a norma general els apunts es publiquen en llengua catalana. Els apunts que arribin en una altra llengua es traduiran al català, podent-se publicar en ambdues versions idiomàtiques. La coordinació del blog farà la revisió lingüística dels apunts. Es podran proposar modificacions o millores en el redactat.

Recomanacions per a la difusió dels apunts de l’eapc blog

 1. Els autors podran reproduir els apunts publicats a l’eapc blog tenint en compte les indicacions que s’indiquen al respecte al mateix blog.
 2. S’encoratja els autors a fer difusió dels seus apunts pels mitjans que considerin oportuns.

Exemple de citació d’acord amb els criteris de Política lingüística:

Cognoms, Nom. “Títol de l’apunt” [en línia]. Barcelona: Revista catalana de dret públic [blog]. 2013.<enllaç> [Consulta: data].

Per exemple:

Vintró, Joan. “La declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya” [en línia]. Barcelona: Revista catalana de dret públic [blog]. 2013.<http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc-rcdp/2013/02/07/la-declaracio-de-sobirania-i-del-dret-a-decidir-del-poble-de-catalunya-un-apunt-juridic-joan-vintro/> [Consulta: 7 de febrer 2013].