El nou model d’aprenentatge i desenvolupament de l’EAPC (I): arquitectura, principis rectors i atributs – Ismael Peña-López

El model d’aprenentatge i desenvolupament

El model pedagògic o el model educatiu és el pal de paller d’una institució educativa: en ell s’hi explicita i detalla com entén la seva missió la institució i, sobretot, com vol dur-la a terme. L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) acaba d’enllestir el seu primer model d’aprenentatge i desenvolupament.

D’aprenentatge perquè considerem que la missió de l’EAPC no és tant educar o formar, sinó proporcionar eines perquè el seu principal públic destinatari –els servidors públics de Catalunya– pugui aprendre: quan ho necessiti i allà on ho necessiti. I, per això, serà tan important que aprengui com que aprengui a aprendre.

De desenvolupament perquè considerem que l’aprenentatge és una dimensió dinàmica, no estàtica, i que, per tant, ha de tenir un component de planificació estratègica, al llarg de la vida. De desenvolupament, també, perquè en aquesta dimensió dinàmica l’aprenent hi ha d’anar tenint un paper cada cop més protagonista, fins al punt de passar de ser un receptor passiu del coneixement a ser ell mateix qui implementi i generi nou coneixement, a través de la innovació i la recerca.Llegeix més »

El nou model d’aprenentatge i desenvolupament de l’EAPC (II): impuls i implementació del model – Ismael Peña-López

La implementació del model d’aprenentatge i desenvolupament de l’EAPC

Comentàvem a El nou model d’aprenentatge i desenvolupament de l’EAPC (I): arquitectura, principis rectors i atributs que l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) acaba d’enllestir el seu primer model d’aprenentatge i desenvolupament, projecte cabdal de la línia estratègica d’implantar un sistema integral d’aprenentatge i desenvolupament del talent de les administracions públiques catalanes del Pla estratègic EAPC 2022-2027.

Durant la segona meitat de 2022 i primera de 2023 el model s’ha anat posant a prova progressivament mitjançant els plans sectorials de capacitació per, d’aquesta manera, contrastar la validesa del seu disseny i els fonaments del seu funcionament. En els següents mesos es procedirà a la seva implementació en diferents fases, començant per la mateixa Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’àmbit de formació de la Generalitat i, en última instància, com a proposta de funcionament oferta obertament a tot el sistema públic català.

La manera d’implementar el model d’aprenentatge i desenvolupament (MAD) és tan important com el model mateix. Primer de tot, perquè un model pedagògic o un model educatiu és el pal de paller d’una institució educativa: en ell s’hi explicita i detalla com entén la seva missió la institució i, sobretot, com vol dur-la a terme.Llegeix més »

Model d’aprenentatge i desenvolupament. Fonaments del funcionament – Ismael Peña-López

Il·lustració del cap d'una persona vista de perfil amb uns engranatges de colors a mode de cervell
Imatge de macrovector_official a Freepik

L’EAPC està implementant durant 2022 el seu nou Model d’Aprenentatge i Desenvolupament, que es basa en una aproximació de l’aprenentatge basat en funcions professionals i marcs competencials, i que es desplega en tres nivells d’aprofundiment – coneixement obert i aprenentatge autònom, aprenentatge col·laboratiu i competencial, recerca i aprenentatge basat en reptes –com també en quatre capes de disseny de l’aprenentatge – aprendibilitat, compromís, instruments i entorn. El model es complementa amb cinc atributs bàsics – empoderador, competencial, experiencial, social i transformador – i en tres principis rectors – integritat, digitalització i innovació.Llegeix més »

Una nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: 4 eixos de treball – Ismael Peña-López

El Govern treballa en un nou marc legal per a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) amb la voluntat de fixar el paper de la institució dins l’ecosistema de governança pública i de situar-la com a vertebradora de la formació dels servidors públics per al conjunt de les administracions catalanes. Després de l’aprovació, el passat 14 de desembre, de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, avui s’obre un procés participatiu per recollir l’opinió de la ciutadania i del personal de les administracions públiques sobre com hauria de ser aquesta escola. La nova llei ha d’actualitzar la llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l’Escola d’Administració Pública, per adaptar-la als canvis que ha experimentat l’Administració i el conjunt de la societat en els darrers 35 anys. En aquest sentit, l’EAPC vol esdevenir motor de canvi i agent central en la transformació de les administracions públiques i es configura com a plataforma de generació, gestió i transferència de coneixement en matèria de funció pública i de polítiques públiques per contribuir a desplegar una administració eficient, professional i excel·lent al servei de les persones.

El 24 de març de 1987 es publicava la llei reguladora de l’Escola d’Administració Pública. La llei, en certa manera, reinstitucionalitzava una Escola creada el 2 de juliol de 1912 però suspesa dos cops des de llavors: per la dictadura del general Primo de Rivera i per la dictadura del general Franco.

L’encàrrec que el Parlament fa l’any 1987 a l’Escola és molt clar i segueix vigent: formació, selecció de persones i, més tímidament, recerca i estudi.Llegeix més »

Planificació estratègica de l’EAPC per a la XIV Legislatura – Síntesi – Ismael Peña-López

Les diferents onades de canvi que s’han anat succeint les darreres dècades –la globalització, la digitalització, la pèrdua de confiança en les institucions democràtiques i l’auge del populisme i el feixisme, la crisi financera de 2008 i la crisi de la COVID-19 el 2020, etc.– han posat en qüestió de forma pregona si el model d’Estat actual –que, en termes generals, té segles de tradició– segueix essent vàlid o cal que es transformi profundament.

La nostra proposta és virar cap a un model d’Estat com a plataforma, un Estat menys vertical i dirigit que deixi més espais a la capacitació, a l’empoderament, a la concurrència d’actors que operen sobre unes infraestructures –legals, metodològiques, tecnològiques o físiques– de lliure accés.Llegeix més »