El repte de convertir els casals de gent gran de la Generalitat de Catalunya en casals cívics i comunitaris – Rosa Sans Margenet
Premi Alfons Ortuño 2022 en la categoria "Serveis finalistes"

Us presentem el projecte de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya al qual l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya ha atorgat el 1r premi d’innovació Alfons Ortuño en la categoria de serveis finalistes en la 6a edició dels Premis Alfons Ortuño – Convocatòria 2022. Aquest projecte de títol «Culminació del procés de transformació dels casals de gent gran en equipaments cívics i comunitaris» ha rebut també el VII Premi Bones Pràctiques Regionals, atorgat per l’Organització de Regions Unides (ORU-FOGAR).Llegeix més »

Els 10 articles més llegits del 2022

Durant el 2022 es van publicar un total de 21 apunts que van obtenir 23.212 visites.

Els deu articles més llegits de l’any passat van ser els següents:

Una nova llei de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya: 4 eixos de treball – Ismael Peña-López

Vitamines per als comandaments: preparats per avaluar l’acompliment dels vostres equips? – Cristina Fumadó i Marta Sabaté

Quines habilitats i competències directives requereixen accions de formació i desenvolupament per part dels càrrecs de comandament de la Generalitat? – Laura López Ortells

L’Antropologia, una professió revolucionària per a l’Administració pública – Pep Guasch Capell

Model d’aprenentatge i desenvolupament. Fonaments del funcionament – Ismael Peña-López

Acompanyant la ciutadania en un nou context digital – Ester Manzano Peláez

Pla de desenvolupament directiu. La resposta a la detecció de necessitats de formació i desenvolupament per part dels càrrecs de comandament de la Generalitat – Servei de Desenvolupament i Gestió del Talent EAPC

El nou model d’Informe d’execució i de Memòria anual – Equip del Servei de Qualitat i Suport Tècnic de l’EAPC

La ciutadania al centre? Comencem per l’escolta activa – Ester Manzano Peláez

Com s’elabora un pla de formació? L’experiència de l’EAPC – Equip d’elaboració del Pla de Formació EAPC

Del fer al fer fer: l’assessorament econòmic a les entitats locals mitjançant una plataforma col·laborativa – Francesc Cid Grau i Núria Gras Nogués
Premi Alfons Ortuño 2022 en la categoria "Organització, processos i gestió econòmica"

El Servei d’Assistència al Municipi (SAM) de la Diputació de Tarragona es va crear per acord de Ple de 25 de novembre de 1994 amb la finalitat de desenvolupar les competències relatives a l’assistència i cooperació jurídica, econòmica, mediambiental, formativa i tècnica a les obres i serveis municipals. Al desembre del 1997 va començar a oferir serveis a les entitats locals.

La Unitat de Suport Econòmic creada al 2017 i formada per un equip de 15 persones lidera les funcions d’assessorament econòmic en matèria pressupostària, de control intern, comptabilitat, endeutament, estabilitat, etc. a les entitats locals de la província, i col·labora amb l’equip de deu secretaris interventors que assessoren jurídicament els municipis de les deu comarques de Tarragona. L´assistència se centra principalment en les 157 entitats locals amb secretaria de tercera categoria d´un total de 190 entitats locals de la província de Tarragona.

La gestió de la unitat s’emmarca en el pla de mandat de la Diputació de Tarragona i té com a pilars fonamentals oferir un servei integral als municipis per donar-los valor afegit i fer un acompanyament personalitzat mitjançant tècniques d’innovació i digitalització.

S’aplica el model de millora contínua PDCA, les metodologies basades en els 7 hàbits de les persones altament efectives i el Sistema de gestió de la qualitat del SAM per processos d’acord amb la ISO 9001:2015, en el marc del model corporatiu d’avaluació EFQM.Llegeix més »

Acompanyant la ciutadania en un nou context digital – Ester Manzano Peláez

Acompanyant la ciutadania en un context digital

L’avenç del món digital sembla que porta associada la desaparició dels espais i serveis presencials administratius, però aquesta visió no respon a l’estratègia que estem impulsant a la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana (DGSEC). Els serveis presencials formen part del model d’atenció ciutadana integral, proactiu, personalitzat, àgil i sostenible amb visió omnicanal, des del disseny a la prestació del servei, que volem assolir. Una de les claus d’aquest model és la manera com ens apropem i acompanyem la ciutadania en aquest context, cada cop més digital, que implica, d’una banda, una nova manera de fer, prestar i accedir als serveis públics i, de l’altra, una bretxa digital que pot ser de diferents tipus (econòmica, social, de connectivitat, territorial, de competències, etc.). Cal tenir present que l’Administració s’adreça a tota la ciutadania: tant a persones amb un nivell alt o molt alt de competència digital (nadius digitals i ja digitalitzats), com a persones amb un nivell mitjà o baix (més allunyades del món digital o que es van familiaritzant a poc a poc). Davant aquesta situació es fa palesa la necessitat d’acompanyar la ciutadania per facilitar la seva incorporació al món digital. Recordes quan vas aprendre a anar en bicicleta de dues rodes? Una persona adulta aguantava la bicicleta i anava amb tu mentre pedalejaves. Quan veia que anaves bé, feia veure que aguantava la bicicleta sense dir-te que anaves sol. En aquell moment el percentatge d’opcions de caure era molt alt. Aquesta persona adulta et donava confiança, seguretat i força per anar sol quan veia que ho tenies controlat. Aleshores, deies: Ja puc jo!!! Aquests valors, sensació i comportament són els que volem traslladar a la ciutadania quan es relacioni amb l’Administració i, per aquest motiu, estem impulsant les següents actuacions:Llegeix més »

Model d’aprenentatge i desenvolupament. Fonaments del funcionament – Ismael Peña-López

Il·lustració del cap d'una persona vista de perfil amb uns engranatges de colors a mode de cervell
Imatge de macrovector_official a Freepik

L’EAPC està implementant durant 2022 el seu nou Model d’Aprenentatge i Desenvolupament, que es basa en una aproximació de l’aprenentatge basat en funcions professionals i marcs competencials, i que es desplega en tres nivells d’aprofundiment – coneixement obert i aprenentatge autònom, aprenentatge col·laboratiu i competencial, recerca i aprenentatge basat en reptes –com també en quatre capes de disseny de l’aprenentatge – aprendibilitat, compromís, instruments i entorn. El model es complementa amb cinc atributs bàsics – empoderador, competencial, experiencial, social i transformador – i en tres principis rectors – integritat, digitalització i innovació.Llegeix més »