Un any a la nova Direcció General d’Administració Digital – Ester Manzano Peláez

Imatge de StockSnap CC BY-NC-SA 2.0 – Pixabay

La meva família i, en especial, el meu pare, la meva font d’inspiració i al qual dedico els meus èxits personals i professionals, sempre m’ha inculcat que, tant en el treball com en altres aspectes de la vida, tot va endavant amb esperit de lluita i passió i no oblidant mai els valors que et guien a la vida. El temps també m’ha ensenyat la importància del treball en equip, perquè la intel·ligència col·lectiva no és la suma d’un més un, sinó que transforma el nostre talent exponencialment: “El talent guanya partits, el treball en equip i la intel·ligència guanyen campionats”. Així ho va definir Michael Jordan i aquest és l’esperit que m’acompanya en el meu dia a dia de la Direcció General d’Administració Digital.Read More »

La formació d’ARESTA i els GTM: una formació estratègica amb avaluació de la transferència al lloc de treball- Illana Giner Comín i Jaume Sardà i Font

El dia de Sant Jordi us presentàvem en aquest mateix blog un article sobre la rellevància que els Grups Transversals Multidisciplinaris (GTM) de la Generalitat de Catalunya estan prenent en l’impuls de l’administració digital, i sobre la importància de la gestió i la preservació de les dades en la seva construcció. És en aquest context que, des del Departament de Cultura, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) es va considerar necessari i de caràcter estratègic impulsar un curs sobre el rol dels GTM en l’administració digital i a l’entorn del projecte ARESTA, la solució de gestió documental corporativa de l’Administració de la Generalitat.

Aquest curs té un enfocament pràctic que combina el treball individual amb el treball en equip i s’ha disssenyat amb la finalitat que permeti transferir l’aprenentatge al lloc de treball i que això es tradueixi en la implementació del projecte treballat per cada grup al departament o l’organisme al qual pertany cada GTM.

Després de mesos de preparació, la primera edició del curs, amb caràcter de pilot, ha tingut lloc del 25 de febrer al 12 d’abril de 2019. Prèviament, es van seleccionar quatre dels vint-i-tres GTM actualment constituïts per participar en aquesta primera edició (els GTM de l’Agència Catalana de l’Aigua, dels departaments de Salut, d’Empresa i Coneixement, de Treball, Afers Socials i Famílies) amb un total de 25 persones. L’objectiu és que tots els GTM tinguin l’oportunitat de fer el curs en les edicions que s’impartiran en els propers dos anys.Read More »

Feminist Internet. La creativitat com a eina de transformació social – Georgina Capdevila Cano

Enguany, fa 30 anys que es va inventar aquest espai virtual en què estem presents, treballem i ens relacionem. Una eina que ha redefinit la manera com interactuem i concebem el món i la realitat que ens envolta: l’Internet. Però, ens hem parat mai a pensar si aquest “espai” és feminista? Si promou valors positius? Si es va concebre amb una moral justa i inclusiva?

Al cap i a la fi, no deixa de ser un producte, i com a producte que és, ha estat dissenyat per un grup de persones que ja portaven carregades a l’esquena una pila d’idees, valors, influències i preconcepcions (el que en anglès es coneix com a unconscious bias).

Internet és una eina que ha permès que coses meravelloses passessin: centenars de milers de persones han recaptat diners per fer front a crisis humanitàries, comunitats excloses per les normes de la societat han trobat un espai on poder connectar, i plataformes socials han donat visibilitat a injustícies, i ha generat així un moviment de lluita pels drets humans on tothom hi ha tingut veu.Read More »

Living labs: present and future – Tatiana Fernández

Source: First Catlabs Innovation Camp

In Catalonia and throughout Europe, governments are called on to provide new and more effective responses to major societal challenges (population aging, climate change, pollution, mobility, etc.), and must do so, urgently, within a context of limited public resources. Their failure to create effective responses to these challenges and to societal needs has distanced European citizens from the public administration.

In this context, over the last few years we have seen the emergence of spaces for participation and open innovation in which citizens and different entities work together and organise themselves to generate effective responses to societal challenges and needs, often without the participation —or with little participation— on the part of the public administration.

The conference on «Living labs, innovació oberta i universitats» («Living Labs, Open Innovation and Universities»), organised by the University of Barcelona and the European Network of Living Labs (EnoLL), served to demonstrate that there are many players in Catalonia that understand the importance of establishing such spaces for open innovation. Living labs, citizen or social laboratories and digital manufacture facilities, are collaborative spaces for meeting and experimentation that enable stakeholders to tackle complex societal challenges by designing, developing and testing innovative solutions.

Living labs are often established by enterprising citizens and by universities, and are financed by the public administrations, mainly local authorities. However, the Government of Catalonia also supports such initiatives by providing funding through RIS3CAT calls for proposals. At the first call for PECT local territorial projects, funding was awarded to fourteen lab projects. Universities have also financed living labs through OTRI calls for knowledge transfer projects. Similarly, the Government of Catalonia promotes the reorientation of the Punt TIC network towards innovation laboratories that promote the participation and involvement of citizens in designing local public policies and managing public facilities and services in the local sphere.Read More »

Els labs, present i futur – Tatiana Fernández

Font: Primer Camp d’Innovació de Catlabs

L’Administració pública ha de donar respostes noves i més eficaces als grans reptes de la societat (l’envelliment de la població, el canvi climàtic, la contaminació, la mobilitat, etc.), i ho ha de fer urgentment i en un context de limitació dels recursos públics, a Catalunya i arreu d’Europa. La incapacitat de produir respostes eficaces als reptes i necessitats de la ciutadania ha anat distanciant la ciutadania europea de les administracions públiques.

En aquest context, durant els darrers anys hem vist sorgir espais participatius i d’innovació oberta, en els quals ciutadania i entitats col·laboren i s’organitzen per donar respostes efectives als reptes i les necessitats socials, sovint sense la participació —o amb poca participació— de les administracions públiques.

En la jornada «Living labs, innovació oberta i universitats», organitzada per la Universitat de Barcelona i la Xarxa Europea de Living Labs (EnoLL), es va fer palès que a Catalunya hi ha molts agents que han comprès la rellevància de crear aquests espais d’innovació oberta. Els living labs, els laboratoris ciutadans o socials i els espais de fabricació digital, són espais de trobada i experimentació, que permeten abordar reptes socials complexos i plantejar, desenvolupar i contrastar solucions innovadores de manera col·laborativa.

Sovint els labs són promoguts per ciutadans emprenedors i universitats i tenen finançament de les administracions públiques, principalment de les administracions locals, però també de la Generalitat, mitjançant les convocatòries de subvenció de la RIS3CAT. En la primera convocatòria de PECT (projectes territorials locals) s’han finançat 14 projectes de labs. Diverses universitats també han finançat labs mitjançant la convocatòria d’OTRI (projectes de transferència de coneixement). Paral·lelament, la Generalitat impulsa la reorientació de la Xarxa Punt TIC cap a un model de laboratoris d’innovació que promoguin la participació i la implicació ciutadana en el disseny de les polítiques públiques locals i en la gestió dels equipaments i els serveis públics de l’àmbit local.Read More »