L’Escola aposta per la recerca en accés obert

img_1511Del 24 al 30 d’octubre se celebra la vuitena edició de l’Open Acces Week, un esdeveniment d’abast mundial que promociona l’accés obert al coneixement científic que es produeix arreu del món. Des de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ens sumem a aquesta celebració. L’Escola contribueix a l’accés obert al coneixement, ja que les seves dues revistes científiques –La Revista catalana de dret públic i la Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law– es publiquen en accés obert.Read More »

I si obrim les nostres dades? – Núria Espuny

entraacasateva

 

I això de l’open data, de què ara parla tothom, què és? em preguntaven fa poc. Cada vegada més sovint aquest concepte apareix en les nostres converses i en els nostres projectes. Dades obertes, o open data en termes anglosaxons és, en resum, posar a disposició de tothom dades gratuïtament i de forma que puguin ser reutilitzades. Així de simple … i així de complex.

Les administracions públiques som generadores de quantitats ingents de dades, i a ningú no se li escapa que poder disposar d’aquestes dades de forma estructurada i ubicades en sistemes d’informació que permetin posar-les a disposició pública de forma fàcil implica un cost important. És cert. No obstant això, cal avaluar l’oportunitat d’assumir-lo des de l’anàlisi cost-benefici, és a dir, posant a l’altre costat de la balança els avantatges que això comporta.Read More »

Obrint finestres: “L’administració ètica” a càrrec de Begoña Román

dsc_0398-2-jpg-1a-sessio-begonya-roman“L’administració ètica” ha estat el  el títol de la primera de les quatre sessions del cicle “Obrint finestres: reptes de l’administració pública al segle XXI” a càrrec de la  Dra. Begoña Román Maestre, professora titular a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona i secretària executiva de la Càtedra Ethos Ramon Llull.

Aquesta primera trobada ha esatat  l’exemple que la formació és un encert. La Dra. Román va complir, amb escreix, les expectatives generades. La seva intervenció va ser suggerent i va començar a generar tots els interrogants que el curs pretén. En aquest sentit, la Dra. Román afirmava que avui la societat es pot definir com a accelerada, del coneixement, moralment plural i tecnològica i, en conseqüència, es requereix un nou plantejament. Tot el que en el passat havia estat útil i vàlid, ara  cal canviar-ho. La societat ha de fer front als reptes i, en conseqüència, l’administració pública no en pot quedar aïllada perquè, des del punt de vista del servei a la ciutadania, aquesta ha d’adaptar-se i fins i tot reinventar-se, de manera que sigui adequada als requeriments socials. És per això que no hi ha cap dubte que l’administració pública ha de ser molt més reflexiva i molt humanitzada.Read More »

Devolution of sovereignty to the people: open government? – Ismael Peña-López

wegovAllow me to make a somewhat aberrant simplification of the history of collective affairs.

In Greece, decisions were directly made by the people (or better said, the free people), who executed those decisions themselves. That was possible, among other things, because those people had wives and slaves who were in charge of domestic affairs and because the world was relatively simple and events happened relatively gradually. We call this era and its institutions ‘Greek democracy’, or sometimes ‘direct democracy’, to separate the personal exercise of public participation from the geographic or historic environment of the time.

The next reincarnation of democracy, centuries later, coincided with a time of having to make decisions in a much more complex world and with many more ‘free’ people who, moreover, had to make decisions about much larger territories and therefore had to reach agreements with a high number of individuals. Given the inefficacy and inefficiency of doing so directly, we turned to ‘representative democracy’: certain people and certain institutions made decisions and executed them in the name of the rest. Among many other names, we generally call this model ‘liberal democracy’.Read More »

La restitution de la souveraineté au citoyen : gouvernement ouvert ? – Ismael Peña-López

democratie_ouvertePermettons-nous une simplification quelque peu aberrante de l’histoire de la gestion des affaires collectives.

En Grèce, les décisions étaient directement prises par les citoyens (libres, la redondance est importante). Ils les exécutaient eux-mêmes. Cela était possible, entre autres choses, car les citoyens avaient des femmes et des esclaves qui se chargeaient des affaires domestiques et car le monde était relativement simple et les événements avaient lieu petit à petit. Nous appelons cette époque et ses institutions la démocratie grecque ou, parfois, démocratie directe, pour séparer l’exercice personnel de la participation publique de l’environnement géographique et historique du moment.

La réincarnation suivante de la démocratie, des siècles plus tard, se heurte au devoir de prendre des décisions dans un monde beaucoup plus complexe et composé de citoyens « libres » beaucoup plus nombreux qui, en plus, doivent prendre des décisions concernant des territoires plus grands et doivent donc arriver à des accords avec un nombre plus élevé d’individus. Devant l’inefficacité de ce modèle dans lequel tout est fait directement, nous avons forgé la démocratie représentative : quelques personnes et quelques institutions prennent des décisions et les exécutent au nom du reste. Parmi les nombreux autres noms, nous faisons référence à ce modèle sous le terme démocratie libérale.Read More »