#eapcOpenLab: Més enllà de la competitivitat i la reputació, la Responsabilitat Social al centre de l’estratègia – Juliana Vilert

El sector públic empresarial és aquell instrument de que es dota una societat per a poder prestar o organitzar la prestació dels serveis públics essencials amb uns criteris de gestió que poc s’haurien d’allunyar dels propis de qualsevol empresa de caràcter privat, com ho són per exemple la rendibilitat i l’eficiència.

Dit això, cal tenir present però que aquesta gestió ha de fer-se, amb caràcter imperatiu, en un marc de governança ètica i socialment responsable que tingui com a visió essencial l’interès general.

Orientar la presa de decisions de les empreses a l’interès general, no significa res més, però tampoc res menys, que no perdre de vista que aquestes decisions han de posar l’interès de la ciutadania al centre. Ha de ser una gestió que, amb una visió proactiva i un enfocament empresarial busqui la creació de valor públic.

La cerca de valor públic és l’equivalent a la cerca del benefici econòmic en el context privat. La gestió pública empresarial ha de cercar l’augment del valor d’interès general en un enfoc integral d’allò que és valuós per una societat. I a més hem de ser capaços de demostrar-ho en termes de resultats i impactes: del servei públic que tenim encomanat, d’altres impactes socials i en el manteniment de la confiança i la reputació de la ciutadania en les nostres empreses.Llegeix més »