Apostar per la compra pública d’innovació – Lluís Juncà Pujol

La compra pública d’innovació és un dels instruments més potents a l’abast de l’Administració pública per impulsar la transformació dels serveis públics i la competitivitat del teixit empresarial. De fet, és un dels principals instruments per articular la col·laboració dels agents de la quàdruple hèlix (administracions públiques, universitats i centres de recerca i innovació, empreses i usuaris dels serveis) per desenvolupar nous productes i serveis que donin respostes més efectives a les necessitats de les persones i als reptes que tenim com a societat.

En aquest sentit, els processos d’innovació col·laborativa que promou la compra pública d’innovació aporten beneficis a totes les parts: a l’Administració i la ciutadania, perquè facilita l’eficàcia i l’eficiència dels serveis públics, i a les empreses, les universitats i els centres de recerca i tecnològics, perquè els ofereix l’oportunitat de desenvolupar nous productes i serveis que responguin a demandes socials reals.Llegeix més »

The commitment to public procurement of innovation – Lluís Juncà Pujol

Public procurement of innovation is one of the most powerful tools available to government to promote the transformation of public services and enhance the competitiveness of the business sector. Moreover, it is one of the main instruments available to articulate the cooperation of quadruple helix players (government, universities and research and innovation centres, companies, and users of services) in developing new products and services that can provide more effective responses to the needs of people and societal challenges.

Accordingly, collaborative innovation processes promoted by public procurement of innovation generate benefits for all stakeholders: government and citizens, because it helps to increase the effectiveness and efficiency of public services; and companies, universities and research and innovation centres because it offers them the opportunity to develop new products and services that respond to real social demands.Llegeix més »