Let’s talk about SmartCities (II): What is ‘smart’ about smart cities? – Mariona Tomàs

smartcity-citizenFrom 15 to 17 November 2016, Barcelona will be hosting the sixth edition of the Smart City Expo World Congress, a world meeting point for public administrations in all fields, but especially local ones and companies that work in the application of information and communication technologies (ICT) to urban services.

Smart cities are in fashion: local governments all around the world are striving to be positioned as such, i.e. cities that use ICT to become more efficient, sustainable and participative. The organicist view of smart cities considers the urban space to be a system of systems: the city is conceived as a flow of data that needs to be monitored and optimised with new technological instruments. For example, the use of sensors on waste containers to show whether they are full or empty would help to plan waste collection rounds better: there is no need for trucks to stop at each container but only at those that are full, thereby saving energy and costs. The same idea can be applied to public lighting: sensors are used to turn on the lights when pedestrians are near and depending on the amount of daylight, rather than coming on automatically every day at the same time. They could also be used in the flow of public transport on the surface, through controlling traffic lights.Llegeix més »

Parlem d’SmartCities (II): Què tenen “d’intel·ligent” les smart cities? – Mariona Tomàs

smartcitybEntre el 15 i el 17 de novembre de 2016 tindrà lloc a Barcelona la sisena edició de la Smart City Expo World Congress, punt de trobada mundial entre les administracions públiques de tots els àmbits, però especialment el local i les empreses dedicades a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als serveis urbans.

Les smart cities estan de moda: governs locals de tot el món s’afanyen a posicionar-se com a “ciutats intel·ligents”, és a dir, fer servir les TIC per convertir les ciutats en més eficients, sostenibles i participatives. La visió organicista de l’smart city considera l’espai urbà com un sistema de sistemes: la ciutat és concebuda com un flux de dades que s’han de monitorar i optimitzar amb les noves eines tecnològiques. Per exemple, mitjançant sensors en els contenidors d’escombraries que indiquin si estan plens o buits es poden planificar millor les rutes de recollida de residus: no cal que el camió pari a cada contenidor sinó que només s’aturarà en aquells que estiguin plens, estalviant energia i costos. Aquesta mateixa idea s’aplica a l’enllumenat públic: mitjançant els sensors s’encén la llum quan passen els vianants i segons la lluminositat del dia, i no de manera automàtica cada dia i a la mateixa hora. O en el flux del transport públic en superfície, mitjançant el control semafòric.Llegeix més »