Les biblioteques especialitzades, per a què?

Entrada al blog amb motiu del Dia Internacional de les Biblioteques

La biblioteca especialitzada, segons les definicions més habituals, seria aquella biblioteca formada per obres d’una única disciplina o branca del coneixement, que forma part de l’estructura d’una entitat, administració o organització per a satisfer les necessitats informatives del seu personal per assolir els seus objectius. L’abast de la col•lecció es limita en general als interessos de l’organització. Es tracta doncs de biblioteques amb una especialitat temàtica.

Aquest tipus de biblioteques tenen com a missió donar suport bibliogràfic i documental a tots els professionals de l’organització o entitat a la qual pertanyen i a les persones que s’adrecin a la biblioteca. També, s’encarreguen de col•laborar en la difusió del coneixement que es genera en la pròpia entitat o organització.

Les biblioteques especialitzades a Catalunya es regulen als articles 5 i 45 de la Llei 4/1993, de 18 de març del Sistema Bibliotecari de Catalunya. A banda d’això, cada biblioteca es regirà pel seu propi reglament de funcionament.

D’acord amb l’estructura definida pel Sistema Bibliotecari de Catalunya (SBC) les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat (BEG) passen a organitzar-se com a xarxa.

El punt inicial de les BEG va ser la creació del catàleg de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya que va suposar el començament de l’automatització de les biblioteques dels diferents departaments de la Generalitat.

Biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya són el conjunt de biblioteques de titularitat de l’administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats de dret públic que en depenen. També s’hi inclouen biblioteques d’entitats diverses amb participació de la Generalitat.

Aquests centres desenvolupen el paper de seleccionar, organitzar, conservar i posar a disposició de l’administració i de la ciutadania tota la informació necessària amb l’objectiu de donar suport a la presa de decisions. Recullen un fons documental relacionat amb un àmbit del coneixement determinat. Es caracteritzen per la seva alta especialització, el valor patrimonial del seus fons i el treball cooperatiu entre els diferents centres.

La majoria de les Biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya són de lliure accés, encara que algunes tenen restriccions.

La Biblioteca de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya forma part d’aquesta Xarxa de Biblioteques  Especialitzades de la Generalitat de Catalunya i és un centre de recursos d’informació especialitzada en les matèries de gestió pública, organització administrativa, dret administratiu i funció pública. Els usuaris de la biblioteca són el personal de la Generalitat i dels organismes que integren les diverses administracions públiques i, en general, totes les persones interessades en el fons de la biblioteca per a la realització d’activitats de recerca i estudi.

Com a conclusió podem dir que les biblioteques especialitzades estan integrades en una determinada organització, institució o entitat a la qual presten servei. El seu fons té una temàtica específica que ve determinada per la pròpia activitat de l’organització que les allotja.

Són les encarregades de conservar, difondre i transmetre el coneixement mitjançant l’adquisició, organització, manteniment, promoció i circulació dels materials bibliogràfics que requereix l’organització per dur a terme la seva activitat i aconseguir els seus objetius i ho fan de manera concreta, ràpida, actual i rigorosa.

 

Una resposta a “Les biblioteques especialitzades, per a què?

Deixa un comentari