La contractació pública de la Generalitat l’any 2017: Estat de la qüestió – Mercè Corretja

Com cada any des del 2011, fem públic el primer Informe sobre l’activitat contractual de l’Administració de la  Generalitat i del seu sector públic de l’any 2017. L’Informe s’inscriu en el Pla de Treball de Transparència, Informació i Avaluació de la Contractació Pública i forma part de les polítiques de transparència i govern obert impulsades pel Govern de la Generalitat.

D’acord amb les dades del Registre Públic de Contractes de la Generalitat,[1] el volum total de la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic, incloses les universitats públiques, l’any 2017 ha estat de 3.794 milions d’euros, dels quals 1.420 milions corresponen a noves adjudicacions. La resta són pròrrogues, modificacions i anualitats de contractes pluriennals. L’informe també inclou dades sobre contractació menor.

En total, respecte del 2016,[2] l’import de la contractació pública s’ha incrementat en un 5,1%.  Ara bé, la distribució ha estat força diferent, ja que l’import de les adjudicacions ha disminuït un 11,2%, mentre que s’han incrementat les anualitats (un 13,2%) i les pròrrogues (un 21%). 

Si ens fixem en la distribució de les adjudicacions entre departaments i ens del sector públic, aquests darrers segueixen centrant el major nombre d’adjudicacions (un 85,9 % ) i també dels imports adjudicats (un 81,4%). Respecte del 2016 hi ha hagut un increment del 6% en el nombre d’adjudicacions del sector públic i la correlativa disminució del 6% pel que fa als departaments. Ara bé, en relació als imports, s’observa una minoració dels totals en tots dos casos respecte de les adjudicacions del 2016: un 4,5% en el cas dels ens del sector públic, i de fins un 32% en el cas de les adjudicacions dels departaments.[3]

Tenint en compte conjuntament els departaments i els ens adscrits, el departament que encapçala el major volum tant en nombre d’adjudicacions com en import és Salut.

Si només tenim en compte els departaments de la Generalitat, els 3 departaments amb més adjudicacions són Ensenyament, Interior i Salut. Per import adjudicat els departaments amb major volum adjudicat són Vicepresidència i Economia i Hisenda, Salut i Treball, Afers Socials i Famílies.

Per tipologies de contractes, un 43% dels contractes són de subministraments, un 36% de serveis, un 17% obres i un 1,5%  gestió de serveis públics. En relació al 2016 hi ha hagut un increment en obres (del 9 al 17%) i una disminució important en altres tipologies (del 9% a l’5%).

Per procediments d’adjudicació, el procediment obert és el més utilitzat amb un 53,9 % d’adjudicacions i un 59,6% de l’import adjudicat per aquest procediment. A aquest percentatge cal afegir-hi els contractes derivats d’acord marc (que ocupen el segon lloc), ja que els acords marc també es tramiten pel procediment obert,  la qual cosa fa un total de 69,8% de les adjudicacions i un 78,6% de l’import adjudicat que empra el procediment obert, amb un volum superior als 1.117 milions d’euros. Respecte del 2016 hi ha hagut un 2% d’increment en l’ús del procediment obert i una reducció de gairebé un 4 % pel que fa a l’ús del procediment negociat (del 20,9% al 17,3%). Recordem que el Decret-llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents de contractació pública, va suprimir per a les administracions públiques catalanes l’ús del procediment negociat sense publicitat per raó de quantia.

En relació a les pròrrogues el volum total és de 1.219 milions d’euros, és a dir, un 32% del total (front al 27,9% l’any 2016); en nombre representen un 19%. Majoritàriament corresponen als departaments de la Generalitat.

Les modificacions contractuals assoleixen un import de 25.211 milions d’euros, que representen un 0,7% del total de l’activitat contractual.

Finalment, farem referència a la contractació menor, és a dir, els contractes que pel seu import s’adjudiquen directament sense publicitat ni concurrència i mitjançant un procediment simplificat.[4]

En conjunt la contractació menor representa un 14% del volum contractual total. Els departaments han contractat 66 milions d’euros que corresponen a 12.800 contractes. En el sector públic  el volum assolit és de 169,5 milions d’euros que corresponen a 63.706 contractes. En el sector públic s’observa un increment notable de la contractació menor respecte del 2016. Segurament la implantació del tramitador electrònic d’expedients (TEEC) en el sector públic durant els anys 2016 i 2017 i les obligacions de publicitat de la contractació menor derivades de la Llei 19/2014, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, vigents a partir d’1 de juliol del 2015, han influït en aquest increment. En canvi, la contractació menor dels departaments es manté en termes similars a anys anteriors.

En resum, doncs, la contractació pública de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic l’any 2017 ens mostra un volum total lleugerament superior al del 2016, però amb una important diferència en la seva distribució; destaquem de forma significativa la minoració de l’import de les noves adjudicacions en el cas dels departaments de la Generalitat  (un 32% respecte del 2016) i, per contra, l’increment de les pròrrogues (21%).  També convé destacar l’increment en l’ús del procediment obert (2%) i la disminució en l’ús del procediment negociat (4%). Pel que fa a la contractació menor, en el conjunt de la contractació té poca rellevància i es manté força estable, llevat dels ens del sector públic on el nombre de contractes menors ha tingut un notable incrementat.

 

 

 

Mercè Corretja
Directora General de Contractació Pública

 

[1] Les dades extretes són les comunicades pels òrgans de contractació de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic, incloses les universitats públiques, al Registre Públic de Contractes de la Generalitat. Les adjudicacions de contractes de l’any 2017 inclouen les efectuades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2017; les dades corresponents a pròrrogues, modificacions i anualitats s’extreuen segons l’any de la seva execució.

[2] El volum total de l’any 2016 va ser de 3.610 milions d’euros. Vegeu: http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/seguiment-i-avaluacio-dels-contractes/informes/informes-de-lactivitat-contractual-anual/#bloc2.

 

[3] Possiblement, aquesta dada i l’increment de pròrrogues tenen relació amb l’aplicació de l’Ordre HFP/886/2017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no disponibilitat de crèdits en el pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al 2017, publicada al BOE del dia 21.09.2017.

 

[4] Els imports màxims legals de la contractació menor per a 2017 són de 50.000 euros per a contractes d’obres i de 18.000 euros per a contractes de serveis i de subministraments (articles 138 i 111 Text Refós Reial Decret Legislatiu 3/2011).  La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, ha reduït aquestes xifres a 40.000 i 15.000 euros respectivament.

Deixa un comentari