Let’s talk about SmartCities (II): What is ‘smart’ about smart cities? – Mariona Tomàs

smartcity-citizenFrom 15 to 17 November 2016, Barcelona will be hosting the sixth edition of the Smart City Expo World Congress, a world meeting point for public administrations in all fields, but especially local ones and companies that work in the application of information and communication technologies (ICT) to urban services.

Smart cities are in fashion: local governments all around the world are striving to be positioned as such, i.e. cities that use ICT to become more efficient, sustainable and participative. The organicist view of smart cities considers the urban space to be a system of systems: the city is conceived as a flow of data that needs to be monitored and optimised with new technological instruments. For example, the use of sensors on waste containers to show whether they are full or empty would help to plan waste collection rounds better: there is no need for trucks to stop at each container but only at those that are full, thereby saving energy and costs. The same idea can be applied to public lighting: sensors are used to turn on the lights when pedestrians are near and depending on the amount of daylight, rather than coming on automatically every day at the same time. They could also be used in the flow of public transport on the surface, through controlling traffic lights.Llegeix més »

Let’s talk about SmartCities (I): SmartCAT: Catalonia will be digital or not – Jordi Puigneró

smartcatIf you have started to read this article, then you must be someone who’s concerned about the future of our country in a world at the height of the digital revolution. A revolution that compel us to innovate continuously, and not only in order to improve but, most of all, to stay competitive in a world where distances are no longer measured in kilometres or hours, but in megabits. In a digital society, competitiveness will be measured by the capacity to access knowledge in a collaborative manner.

In this regard, the EAPC has always been characterised by its decided investments in improving Catalan public administration through training in and research on public management, and also preparing the staff of public organisations for present and future changes. And now they need to be prepared for digital transformation. This transformation is penetrating all areas of our society: classrooms, workplaces, the urban and rural environment rural, etc. In short, a strategic challenge for the country that we are leading on a nationwide level from the Government of Catalonia’s Secretariat for Telecommunications, Cyber-security and the Digital Society through the SmartCAT programme.Llegeix més »

Parlem d’SmartCities (i IV): Smart city, perquè la mida no importa – Josep Budí

image

Nous escenaris

A data d’avui, crec que ningú no pot negar que estem davant de nous reptes i canvis socials, econòmics, geopolítics, demogràfics i tecnològics on internet i la maduresa de les telecomunicacions han democratitzat l’ús de la tecnologia.

La producció i consum de continguts per part dels usuaris, la relació al voltant de les xarxes socials, la proliferació de noves tecnologies disruptives com el cloud, internet de les coses, bigdata, entre d’altres, ens situen davant d’un escenari global de digitalització.

Escenari on les persones disposem de més mitjans i canals d’accés a la informació que ajuden a prendre més i millors decisions. On les persones estem més apoderades i disposem d’un nou ecosistema que afavoreix la col·laboració i la creació de noves oportunitats.

Així mateix, com a Administració pública, tenim per davant nous marcs normatius i reptes com l’Administració electrònica i el Govern obert. Marcs estratègics com Horizon 2020 de la Unió Europea per afavorir un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. L’estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020). Agendes digitals, com iDigital, per fomentar l’economia digital, reforçar la confiança en l’àmbit digital i fomentar el desplegament de noves xarxes i serveis que garanteixin la connectivitat i la competitivitat dels territoris i de les seves persones.

Tot plegat, un escenari on penso que hem d’agafar consciència del context i de la transformació que s’està produint. Una transformació que té un impacte multidimensional i transversal sobre els models de negoci de les organitzacions; sobre els processos, les persones, models de relació amb la ciutadania, en com es presten els serveis.

Tot amb el comú denominador de la tecnologia com a mitjà per aconseguir nous i millors serveis públics que aportin major eficàcia i eficiència.

Smart…què? Llegeix més »

Parlem d’SmartCities (III): Les tecnologies Smart City han vingut per quedar-se – Albert Marin Acevedo

smartcity600

Hi ha molta controvèrsia als fòrums d’opinió sobre si tot el que s’està estructurant al voltant del concepte de ciutat intel·ligent és veritablement útil per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Al marge de les opinions i les argumentacions dels que hi estan a favor i dels que hi estan en contra, hi ha un fet innegable i inevitable: l’ús intensiu de la tecnologia a l’hora de prestar els serveis públics per part de les administracions ha esdevingut una necessitat.

Els ajuntaments, com a administració més propera a la ciutadania i responsable de serveis tant importants com la il·luminació dels carrers, l’abastament d’aigua potable i el tractament de les aigües residuals, la neteja urbana i la recollida de residus, etc., es troben en primera línia davant d’aquesta nova realitat. Com els ajuntaments encaren aquest repte i com utilitzen la tecnologia per millorar els serveis, marca, en definitiva, el trànsit entre la ciutat tradicional i la ciutat intel·ligent.Llegeix més »

Parlem d’SmartCities (II): Què tenen “d’intel·ligent” les smart cities? – Mariona Tomàs

smartcitybEntre el 15 i el 17 de novembre de 2016 tindrà lloc a Barcelona la sisena edició de la Smart City Expo World Congress, punt de trobada mundial entre les administracions públiques de tots els àmbits, però especialment el local i les empreses dedicades a l’aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) als serveis urbans.

Les smart cities estan de moda: governs locals de tot el món s’afanyen a posicionar-se com a “ciutats intel·ligents”, és a dir, fer servir les TIC per convertir les ciutats en més eficients, sostenibles i participatives. La visió organicista de l’smart city considera l’espai urbà com un sistema de sistemes: la ciutat és concebuda com un flux de dades que s’han de monitorar i optimitzar amb les noves eines tecnològiques. Per exemple, mitjançant sensors en els contenidors d’escombraries que indiquin si estan plens o buits es poden planificar millor les rutes de recollida de residus: no cal que el camió pari a cada contenidor sinó que només s’aturarà en aquells que estiguin plens, estalviant energia i costos. Aquesta mateixa idea s’aplica a l’enllumenat públic: mitjançant els sensors s’encén la llum quan passen els vianants i segons la lluminositat del dia, i no de manera automàtica cada dia i a la mateixa hora. O en el flux del transport públic en superfície, mitjançant el control semafòric.Llegeix més »